Ferdigstilte forvaltningsplaner for naturreservatene Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka

Kolåsen naturreservat. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag
Kolåsen naturreservat. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Forvaltningsplaner for naturreservatene Storåa, Olsengelva, Kolåsen og Hemrasmarka, i henholdsvis Lierne, Namsos, Snåsa og Stjørdal kommune, er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter.

Arbeidet med forvaltningsplanene startet opp høsten 2018. Planene ble sendt på høring før nyttår, med høringsfrist 8. februar 2019. Forvaltningsplanene vil være tilgjengelig digitalt, og kan leses og lastes ned via lenkene i høyre kolonne. Ta kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag hvis du har ønske om å få tilsendt en papirkopi.

Kort om naturreservatene

Vern av Storåa og Hemrasmarka ble vedtatt ved Kongelig resolusjon i 2016, og i 2017 for Olsengelva og Kolåsen. Naturreservatene omfatter områder med naturskog og lite påvirket skog, med blant annet boreal regnskog (kystgranskog), kalkskoger og fuktig granskog med bekkekløfter, med sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.

Formålet med forvaltningsplanene er å etablere en forvaltningspraksis som skal ivareta verneverdiene og avklare forholdet til brukerinteressene i området.