Ferdigstilte forvaltningsplaner for naturreservatene Erikskulen, Oksdøla, Hemna, Altskardet og Ferjlia

Altskardet naturreservat (Foto: Marie Uhlen Maurset / Fylkesmannen i Trøndelag)
Altskardet naturreservat (Foto: Marie Uhlen Maurset / Fylkesmannen i Trøndelag)

Forvaltningsplaner for naturreservatene Erikskulen, Oksdøla, Hemna, Altskardet og Ferjlia i Namdalseid, Namsos og Verran kommune er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter.

Arbeidet med forvaltningsplanene startet opp i løpet av våren og høsten 2018. Planene var på høring høsten 2018 med høringsfrist 19.11.2018, hvor det kom inn to høringsuttalelser.

Forvaltningsplanene vil være tilgjengelige digitalt, via Miljødirektoratets system for forvaltningsplaner på nett for verneområder. Informasjonsbrev er sendt til grunneiere, kommuner og andre berørte parter. Planene kan leses og lastes ned via lenkene i høyre kolonne. Ta kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag hvis du har ønske om å få tilsendt en papirkopi.

Kort om naturreservatene

Vern av Erikskulen, Oksdøla og Hemna ble vedtatt i 2016, og i 2017 for Altskardet og Ferjlia, ved Kongelig resolusjon. Naturreservatene omfatter områder med naturskog og lite påvirket skog, med blant annet boreal regnskog (kystgranskog), boreal lauvskog og edellauvskog, og sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.

Formålet med forvaltningsplanene er å etablere en forvaltningspraksis som skal ivareta verneverdiene og avklare forholdet til brukerinteressene i området.