Skogvern – høringsforslag

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av skogområder. Det foreslås opprettelse av 14 nye naturreservat, mens sju områder er utvidelse av eksisterende verneområder.

Områdene er:

Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne. Det er areal på Statskog i ett område, Litlbumyran – Utvatnet i Rennebu kommune. Allskog har vært de private grunneierne forhandlingspartner.

Områdene har naturtyper som boreal regnskog, kalkskog, blandingsskog i lavlandet, edellauvskog, svartorsump, bekkekløft og gammel skog under naturlig dynamikk. Noen av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservat. Et skogområde er utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, i Verdal kommune. Områdene utgjør 54436 da, hvorav 35491 da er skogareal, noe som utgjør 0,21% av skogarealet i fylket.

Alle områdene tilfredsstiller kriterier i skogvernet.

Eventuell uttalelse sendes Fylkesmannen i Trøndelag, med frist 11. juni 2018.

Parter er tilskrevet direkte.