Informasjon til beitebrukere

Fylkesmannens rovviltberedskap
Det er Fylkesmannen som skal kontaktes ved spørsmål om skadefellingssøknad i beitesesongen. Dersom en akutt skadesituasjon oppstår utenfor ordinær arbeidstid og en ønsker å fremme søknad om skadefelling av rovvilt eller om et akutt forebyggende tiltak, kan en benytte Fylkesmannens rovvilttelefon 930 60 221, også på kveldstid og i helger. Det kan også sendes SMS.

Prosedyrer ved skade/kadaverfunn
Funn av skade/kadaver der det er mistanke om rovviltskade skal umiddelbart meldes inn til en av SNO sine rovviltkontakter (se liste over rovviltkontakter). Dette gjelder uansett kadaverets tilstand. Det er fortrinnsvis nærmeste rovviltkontakt som skal forsøkes kontaktet, men melding om rovviltskade kan tas imot av samtlige rovviltkontakter, i tillegg av de regionsansvarlige. SMS og mobilsvar-beskjed skal ikke benyttes, da det kan føre til at meldinger ikke blir fanget opp før det er for sent.

Samleliste over kadaver datert tilbake i tid, som leveres etter beitesesongen og som ikke kan undersøkes, avvises av SNO (jfr. erstatningsforskriftens § 4 c).

Når SNO v/rovviltkontakt har undersøkt skader på husdyr, orienteres husdyreier om utfallet etter at regionansvarlig har satt en endelig konklusjon. For oppdatering om kadaverfunn, se Rovbasens innsynsløsning via Rovviltportalen.

Noen praktiske tips ved funn av kadaver

  • La kadaveret ligge mest mulig urørt, men dekk det til for å verne mot åtseletere (ikke plast).
  • Noter kartreferanse (eventuelt avmerk på kart) og ta gjerne bilder – også nærbilde.
  • Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, for eksempel med en hvit duk, og vær innstilt på å påvise funnstedet dersom ikke GPS-kartreferanse er oppgitt.
  • Dyreeier plikter å varsle rovviltkontakt i SNO straks et taps- eller skadetilfelle oppdages (se tlf. liste).
  • Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området.

På bakgrunn av rovviltkontaktens rapport vil regionalt rovviltansvarlig i SNO sette en endelig konklusjon, og dette vil være en del av grunnlaget når Fylkesmannen behandler søknader om erstatning.

Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter i Trøndelag i 2019:

Regionalt rovviltansvarlig i SNO:

  • Tore Solstad er rovviltansvarlig for nordlige deler av Trøndelag fylke.
  • Frode Aalbu er rovviltansvarlig for søndre del av Trøndelag.

 

Område

Adresse

Telefon

 

Område

Adresse

Telefon

Bjugn, Rissa, Ørland

   

 

Selbu

 

 

Edmar Bakøy

Vallersund

415 29 118

 

Jørn Møllenhus

Selbu

950 66 420

Åfjord

   

 

Ståle Selboe

Selbu

975 59 751

Oddvar Holmstrand

Åfjord

901 29 815

 

Innherred

 

 

Willy Rømma

Åfjord

971 35 854

 

Oddleiv Aksnes

Verdal

957 35 801

Osen

   

 

Pål Malmo

Steinkjer

950 29 501

Johan Kvernland

Steinsdalen

476 21 691

 

Johnny Meier

Steinkjer

930 52 652

Fosen

   

 

Stein Sagvold

Vuku

908 80 213

Kari Åker

Rissa

971 64 466

 

Jon Stamnes

Inderøy

992 41 700

Leif Arne Jåma

Follafoss

472 57 667

 

Innherred Nord

 

 

Agdenes, Orkdal

   

 

Vidar Formo

Sørli

918 06 294

Geir-Håvard Ingdal

Lensvik

957 46 101

 

Steinar Gaundal

Snåsa

482 46 530

Meldal

   

 

Terje Gifstad

Snåsa

917 75 574

Steinar Rikstad

Jerpstad

908 32 270

 

Ola Vedal

Snåsa

917 46 348

Klæbu, Melhus, Skaun, Malvik, Trondheim

   

 

Innherred Sør

 

 

Knut Hjellien

Klæbu

994 41 748

 

Einar Kolden

Meråker

975 87 207

Marit Kviseth

Bosberg

936 78 578

 

Johannes Marken

Meråker

924 19 127

Oppdal

   

 

Bjørn Pettersen

Ronglan

991 59 752

Steingrim Horvli

Lønset

926 13 845

 

Ivar Rimul

Hegra

951 64 569

Ingolf Røtvei

Oppdal

482 12 690

 

Indre Namdal

 

 

Oppdal, Rennebu

   

 

Sissel Karin Grongstad

Trones

415 58 176

Håvard Rønning

Rennebu

482 12 691

 

Daniel Gåsbakk

Sørli

478 26 640

Midtre Gauldal

   

 

Helene Grytbakk Lillevold

Limingen

915 29 350

Johan Skinderhaug

Soknedal

911 60 138

 

Reidar Smalås

Namsskogan

900 82 818

Røros

   

 

Sigvart Totland

Nordli

979 57 465

Inge Even Danielsen

Røros

911 27 950

 

Mogens Jarle Totsås

Nordli

979 57 205

Røros, Holtålen

   

 

Ytre og Midtre Namdal

 

 

Terje Borgos

Røros

909 20 968

 

Knut Nordfjellmark

Spillum

913 76 642

Tydal

   

 

Stig Lasse Rosendal

Overhalla

951 06 642

Ingebrigt Kirkvold

Tydal

478 04 778

 

Jon Håvard Vold

Overhalla

922 57 561

Marit Østby Nilsen

Tydal

916 80 016

 

 

 

 

 

Søknad om akutte forebyggende tiltak
For å søke om tilskudd til akutte forebyggende tiltak skal det tas kontakt med rovvilttelefonen (tlf.: 930 60 221). Alle muntlige søknader må følges opp med skriftlige søknader som kan gjøres gjennom elektronisk søknadssenter. Søknadene blir deretter behandlet etter forskrift av 1. januar 2013 om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. For at en søknad om akutte tiltak skal innvilges bør følgende kriterier være tilstede:

  • Det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
  • Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede
  • Skadesituasjonen må være akutt og pågående

Lenke til elektronisk søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/.

For råd, veiledning og kadaverhunder i forbindelse med tilsyn henviser vi til Norske Kadaverhunder (NKH) og/eller til din kommune. Ved akutte skader har NKH bemannet telefon hver dag fra kl. 08.00 – 22.00 (tlf.: 93 34 35 54). I tilfeller der innleid tilsyn/kadaverhundekvipasjer oppdager rovviltskade på bufe, tilrår Fylkesmannen at både rovviltkontakt og husdyreier blir varslet umiddelbart.

Erstatning for rovviltskade
Søknader om erstatning for sau

Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november 2019. Søknadsfristen må overholdes og det er søkers eget ansvar å søke innen fristen gjennom elektronisk søknadssenter. Selv om rovviltkontakt har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Alle kadaver med status «antatt» og «dokumentert» tatt av rovvilt gjelder som dokumenterte skader i erstatningsoppgjøret.

Lenke til elektronisk søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/.

Husk kravet om dokumentasjon (besetningsdata/individlister)
Alle søkere må ha individlister som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, relasjonen mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon.

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden ta kontakt med Fylkesmannen.

Hvis du har problemer med å logge deg inn i søknadssenteret ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.