Naturen kartlegges flere steder i Trøndelag i 2020

Strandeng. Foto: Beate Sundgård
Strandeng. Foto: Beate Sundgård

Natur er viktig for oss. For å vite hvor mye vi har av ulike typer natur så finner vi ut hvor den er og i hvilken tilstand den er i. Kartleggingen i sommer er en del av en langsiktig, nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?
Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen. Denne informasjonen brukes blant annet når kommunene planlegger hvordan arealer skal brukes. Når vi har kunnskap om hvor ulike naturtyper er tidlig i en arealplanprosess, vil det være lettere å ta hensyn til naturen i slike prosesser. Det bidrar også til effektivitet og større forutsigbarhet for grunneiere, utbyggere og kommuner.

Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for å ta vare på trua natur og kulturlandskap.

109 ulike naturtyper eller økosystemer kartlegges

De fleste av disse naturtypene er trua og på den norske rødlista. Resten av områdene som kartlegges er viktige leveområder for trua og nær trua arter.

Du kan se hvilke områder som skal kartlegges og lese mer om kartleggingen på denne nettsiden: https://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee9e6c7b9b484965b7d68e32ee47eb13

Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle via Naturbase våren 2021; https://kart.naturbase.no/.

Hvordan skal områdene kartlegges?

Områdene blir undersøkt til fots for å se om noen av de 109 naturtypene finnes i området. Der det er naturtyper vil den som kartlegger notere ned observasjoner og ta bilder av naturtypen. I sjeldne tilfeller er det aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for å finne ut hvilken art det er.

Den som kartlegger vil for hver naturtypeforekomst vurdere tilstanden og naturmangfoldet i forekomsten. Basert på vurderingen får naturtypeforekomsten enten svært lav kvalitet, lav kvalitet, moderat kvalitet, høy kvalitet eller svært høy kvalitet.

Det vil ta mange år før all natur er kartlagt

Selv om vi har kartlagt natur i større eller mindre grad i flere tiår så er det svært lite av arealene våre som er kartlagt. Årets kartlegging er en del av en mer omfattende kartlegging. Bakgrunnen er en ganske stor satsning for å få ett kunnskapsløft for naturen og som ble vedtatt av Stortinget i 2015. I år kartlegges arealer på Frøya, i Trondheim, Malvik og Stjørdal, Inderøy, Levanger, Indre Fosen, Ørland og Steinkjer. Arealer som tidligere er kartlagt ligger i Naturbase under kartlag naturtyper https://kart.naturbase.no/.

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. De fleste områdene skal kartlegges i utmark. Grunneiere over med eiendommer over 5 dekar er orientert om kartleggingen i eget brev.