Registrering til sjølaksfiske med fastående redskap

Før fisket starter må alle fiskere registrere seg i lakseregisteret-sjølaksefiske og betale fiskeavgift. Det bør søkes innen 15. mai for de som har fiskestart før 1. juli, og innen 15. juni for de som har fiskestart etter 1. juli, for å sikre at alt er klart før fiskestart.

  • Nye fiskere må opprette bruker. Det er veiledning i systemet. Første registrering krever tid for verifisering. Regn med å vente noen dager før registrering kan sluttføres.
  • Etablerte fiskere bes sjekke eksisterende opplysninger, krysse av årets fiskeplasser og nøter, og gjøre endringer ved behov.

Fisket er godkjent når du har fått fangstdagbok i posten eller den er gjort tilgjengelig elektronisk.

Fiskeravgift
For å få fangstdagbok må fiskeravgiften være betalt og betalingen må være synlig for oss.

Betaler du fiskeavgiften i lakseregisteret-sjølaksefiske, ser vi at du har betalt og du trenger ikke sende kopi av kvitteringen til Fylkesmannen.

Ved annen betalingsmåte send kopi av kvittering til fmtlpost@fylkesmannen.no  eller til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer. Se til at navnet ditt er påført.

Les mer om fiskeravgiften her.

Rapportering
Fangsten føres i fangstdagboka (papir eller elektronisk). Nå er det mulig for alle å rapportere elektronisk i lakseregisteret-sjølaksefiske, noe vi oppfordrer til.

Hvem kan fiske?
Fisket er knyttet til grunneierretten. Grunneier har enerett til fisket på egen grunn. Er du ikke grunneier må du ha tillatelse fra grunneieren for å sette faststående redskap i sjøen.

Hvor og når kan man fiske?
Trøndelag har fjord- og kystområder med ulike fisketidsbestemmelser. Se kart med soner, grenser og tider.

Kilenota må ikke settes nærmere enn 100 meter fra grense elv-sjø (munningen av vassdrag) eller i eventuelle fredningssoner i munningen.

Trondheimsfjorden er stengt for fiske med faststående redskap i indre områder (tidligere Nord-Trøndelag).

Spesielle regler i bestemte soner
Det er utsettingsplikt på sjøaure i tidligere Sør-Trøndelag fylke.

Utvidet sesong – vinterfiske etter oppdrettslaks
Vil du fiske etter rømt oppdrettslaks i utvidet sesong må du også registrere og rapportere dette. Fiske er gratis.