Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Fylkesmannen samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir


21.02.2020

Informasjonsmøter - Forhåndshøring om fiske etter laks og sjøørret 2021-2025

Fylkesmannen gjennomfører informasjonsmøter i forbindelse med forhåndshøring om ny forskrift for fiske etter laks og sjøørret 2021-2025. Tirsdag 25. februar kl 18-20 i Orkland rådhus, Orkanger Mandag 2. mars kl 14-16 i Namdalshagen, Namsos. Tirsdag 3. mars kl 19-21 i Kimen, biblioteket, Stjørdal Torsdag 5. mars kl 18-20 i Åfjord rådhus, Årnes

25.06.2019

Fisken lever fortsatt i Homla

Biologer fra TOFA har undersøkt ungfisk i Homla. Den gledelige nyheten er at de fortsatt melder om god tetthet av laks- og aureunger i Homla, til tross for at gytefisk døde i fjor.

31.05.2019

Endringer i fiske etter laks og sjøaure

Miljødirektoratet har gjort noen få endringer i fisketidsforskriftene etter høring.

26.04.2019

Høring – endring av fisketider etter anadrom laksefisk i elv og sjø

Miljødirektoratet har foreslått noen endringer i fisketider etter laks og sjøaure. Høringsfrist er 10. mai 2019.

27.09.2018

Aksjonerer mot fremmede fiskearter

I perioden 2- 4 oktober gjennomfører Fylkesmannen i Trøndelag rotenonbehandling av Litj-Røstvatnet, Koltjønnin  og Hakktjønna i Stjørdal kommune. Årsaken er at det er funnet gjedde i innsjøene.

06.07.2018

Ulovlig utsetting av fisk

Fylkesmannen i Trøndelag har polititianmeldt ulovlig utsetting av fisk i Malvik kommune.

07.06.2018

Utsetting av fisk i Trøndelag

Kultiveringsplan del 1 om utsetting av fisk er nå godkjent etter høring. Planen er utarbeidet av Fylkeskommunen og Fylkesmannen og gir retningslinjer for all utsetting av vill fisk i ferskvann i Trøndelag.

14.05.2018

Opphevet fiskeforbud i Gjettjønna og Håelva i Røros kommune

Fiskeforbudet av 15.09.2016 oppheves etter at tiltak mot den ikke-stedegne fiskearten mort er gjennomført i Gjettjønna. Fisket åpnes dermed i Håelva mellom Storbekken og Gjøsvikbrua i Røros kommune. Vær likevel oppmerksom på at innlandsfiskeforskriften og lokale fiskeregler gjelder. Det er per dato ikke fisk i Gjettjønna, men arbeidet med reetablering pågår.

08.03.2018

Liten gjenfangst etter rømming

I januar i år kom meldingen om at 54 000 laks hadde rømt fra et oppdrettsanlegg i Nærøy. Til tross for at Fylkesmannen åpnet for fritt fiske ble mindre enn 1500 laks fanget.

02.04.2018

Fritidsfiske etter aure i sjøen om våren

Fiske er en viktig fritidsaktivitet for mange. Det er viktig å verne om sjøauren, og Fylkesmannen informerer her om fiskeregler.

Fleire nyhende