Distriktsårsmøter i disse koronatider

Kan reinbeitedistriktene og reinlagene avholde årsmøter og i så fall hvordan?

Distriktsårsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av juni jfr. reindriftslovens § 49. For reinlagene registrert som AS gjelder Aksjelovens § 5-5 med krav om generalforsamling innen 6 måneder etter utløpet av hvert regnskapsår.

Koronaforskriften åpner opp for at styremøter kan foretas pr. telefon eller video slik at medlemmene ikke trenger å fysisk møtes. Vi på reindriftsavdelingen ser at dette kan bli problematisk med tanke på årsmøte i reinbeitedistriktene/reinlaget. I den anledning har vi sendt forespørsel til Landbruks- og matdepartementet angående utfordringen.

I følge svar fra LMD skal fysiske møter gjennomføres iht. folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/)og Helsedirektoratets smittevernråd. Distriktet burde tilrettelegge for digitalt møte, og medlemmene skal informeres om muligheten til dette.

 

Når det gjelder råd for gjennomføring av kalvemerking kommer vi tilbake med dette.