Tilskuddsordninger som gjelder kulturlandskap

De siste årene har tilskuddene til kulturlandskap vært økende. I tillegg til SMIL-midlene har det fra og med 2005 blitt innført en rekke tilskuddsordninger gjennom regionalt miljøprogram for Sør-Trøndelag. Disse er alle en del av jordbruksavtalemidlene.

sølendet - Photo: Vigleik Stusdal

SMIL-midlene
Fra og med 2004 ble en rekke miljøvirkemidler i jordbruket overført til kommunene under navnet SMIL (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket). Bakgrunnen for dette var å få en mer lokal forvaltning av midlene. SMIL-midlene utbetales som engangstilskudd etter at innkomne søknader er vurdert og prioritert av den enkelte kommune. Miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan.

Gjennom SMIL-ordninga gis det tilskudd til
- planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som leder frem til konkrete tiltak (inntil 100 pst. av godkjent kostnadsoverslag)
- kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak (normalt inntil 70 pst. av godkjent kostnadsoverslag, for særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold kan det ytes tilskudd inntil 100 pst.)

Det kan gis tilskudd til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i landskapet. Eksempel på dette er restaurering av steingarder, utbedring av verneverdige bygninger, rydding/restaurering av gammel kulturmark og inngjerding av gammel kulturmark. Det gis også tilskudd til investeringstiltak som fremmer organisert beitebruk (sperregjerder, sankegjerder, ferister, saltsteinautomater m.m.). Videre gis det tilskudd til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensningen, eller risikoen for dette, fra jordbruket. Eksempel på dette er leplantinger, fangdammer og hydrotekniske tiltak.

Sokndalen - Photo: Vigleik Stusdal

Regionalt miljøprogram Fra og med 2005 er det innført flere nye, fylkesvise tilskuddsordninger på miljøsida i landbruket. For å kunne motta regionale miljøtilskudd må foretaket ha miljøplan trinn 1 og være berettiga produksjonstilskudd. Miljøtilskuddet kommer i tillegg til produksjonstilskuddet og er rettighetsbasert.

På kulturlandskapssida gis det
- tilskudd til organisert beitebruk
- tilskudd til bratt areal
- tilskudd til dyrking av fôr i fjellet (fases ut fra 2007)
- tilskudd til seterdrift
- tilskudd til prioriterte beitelandskap
- tilskudd til miljøareal (med krav om miljøplan trinn 2)
- tilskudd til bevaringsverdige storferaser

Tilskudd til miljøareal omfatter
- tilskudd til skjøtsel av gammel kulturmark (formålet er å ivareta biologisk mangfold – arealets verdi må være dokumentert gjennom kulturlandskapsprosjektet, BMF-kartlegginga i kommunene eller Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap – og det gis 250 kr/daa for beiting og 500 kr/daa for slått)
- tilskudd til skjøtsel av areal med arkeologiske kulturminner på innmark (formålet er å hindre gjengroing av kulturminner og det gis 500 kr/kulturminne)
- tilskudd til skjøtsel av kystlynghei (formålet er å ta vare på den trua kulturlandskapstypen kystlynghei, og det gis 400 kr/dyr for helårsbeiting med sau)

Miljøprogram for landbruket i Sør-Trøndelag
Søknadsskjema sendes ut i juli til alle som mottok produksjonstilskudd forrige år

Infoark om tilskuddsmidlene
Det er utarbeidet et infoark om SMIL-ordninga og tilskudda i regionalt miljøprogram. Her finnes informasjon om hvilke tilskuddsmuligheter som finnes, hvem som kan søke og hvordan man søker. Infoarket kan brukes fritt.

Last ned: Infoark om SMIL og RMP

Aktuelt