Regionalt miljøtilskudd

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 


Fylkesmannen har vedtatt ny forskrift for regionale miljøtilskudd for Trøndelag med virkning fra sesongen 2019. Du finner lenke til forskrifta til høyre på denne siden. 

Søknadsfrist for tilskuddene er 15. oktober med unntak av for tilskudd til drift av beitelag som har søknadsfrist 15. november (dvs 16. november i 2020 siden 15. november faller på en søndag i år).

Formålet med miljøtilskudd til jordbruket er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner samt å øke tilgjengeligheten i jordbrukslandskapet. Det er og et mål å redusere bruk av plantevernmidler og å redusere utslipp til luft og avrenning til vann.
Regelverket ar laga utfra instruks fra Landbruksdirektoratet om regionale miljøtilskudd for jordbruket og i dialog med avtalepartene i jordbruket og kommunene.

Nytt for 2020

Info om aktuelle ordninger for 2020 og foreløpige satser ligger vedlagt til høyre under dokumenter. Foreløpige satser er her oppdatert 7.mai. etter inngåelsen av ny jordbruksavtale.

Vi viser forøvrig til ny veileder for RMP 2020. Veilederen ligger under dokumetet til høyre på denne siden.