Regionalt miljøtilskudd

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019


Fylkesmannen har vedtatt ny forskrift for regionale miljøtilskudd for Trøndelag med virkning fra sesongen 2019. Søknadsfrist for tilskuddene er 15. oktober 2019 med unntak av for tilskudd til drift av beitelag som har søknadsfrist 15. november 2019.

Formålet med miljøtilskudd til jordbruket er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner samt å øke tilgjengeligheten i jordbrukslandskapet. Det er og et mål å redusere bruk av plantevernmidler og å redusere utslipp til luft og avrenning til vann.
Regelverket ar laga utfra instruks fra Landbruksdirektoratet om regionale miljøtilskudd for jordbruket og i dialog med avtalepartene i jordbruket og kommunene.


Endringer fra 2018


På grunn av at det er laga «Nasjonal instruks» så er det en del endringer fra tidligere år. Noen ordninger har fått endra navn, nye ordninger er tatt inn og noen tatt bort eller fått endringer.


§ 6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap
Under denne ordninga er tiltaket «andre særlig viktige områder» tatt bort. Dette var et tiltak som krevde godkjenning av Fylkesmannen og skjøtselsplan.


§ 7 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark
Dette er et nytt tiltak og gjelder utmarksbeiting på øyer og holmer som ikke har vegforbindelse. Ordninga er ment å kompensere for noe av ekstraarbeidet det er å få frakte dyra til og fra slike område.


§ 12 Skjøtsel av trua naturtyper
Dette er ei ny ordning og tar inn tiltaka beiting av naturbeitemark og hagemark som tidlegare var under verdifulle jordbrukslandskap. Ordninga gjelder innmarksareal.


§14 Drift av seter
Dette er ei videreføring av Miljøtilskudd til setring. Ordninga krever 6 ukers setring slik jordbruksavtalen 2018 sier.


§ 15 Besøksseter
Ordninga besøksseter er ny som egen ordning, men er ei videreføring av «Setrer med 2-5 kyr, melkeproduksjon og foredling» i 2018.


§ 20 Fangvekst som underkultur
Denne ordninga er tatt inn som eit tiltak for redusert utslepp av klimagassar og redusert avrenning. Ordninga gjelder vårsådd underkultur i korn, oljevekstar og belgvekstar.


§ 25 Ugrasbekjemping i radkulturer
Ordninga er for å stimulere til mekanisk bekjemping eller flamming av ugras i radkulturer. Målet er redusert bruk av plantevernmidler.