Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Ottersbo pukkverk - Ørland kommune


Høyringsfrist 06. september 2020 23:59

Veidekke Industri AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Ottersbo pukkverk i Ørland kommune.

Bakgrunn
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»). Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Tidligere har de fleste rene masse-deponier/tipper blitt drevet etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, regulert av kommunen. Som en konsekvens av at praksisen av behandling av denne typer saker er innstrammet, av hensyn til ytre miljø, har vi bedt alle aktører som driver rene masser-deponier, om å søke tillatelse etter forurensningsloven.

Hva har Veidekke Industri AS søkt om?
Veidekke Industri AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på Ottersbo (gnr. 182 bnr. 3). Gjeldende reguleringsplan er Ottersbo pukkverk, vedtatt 14.02.2014. Virksomheten søker nå om å deponere 2000 tonn rene masser daglig og 200 000 tonn rene masser årlig.

Fylkesmannen har bedt tiltakshaver om å gi tilbakemelding på hvor mye masser som er deponert siden oppstart, og hvor mye restmasse som gjenstår før deponiets totalkapasitet er nådd. I tillegg er bedriften bedt om å komme med en utfyllende redegjørelse for trafikkbelastningen i området.

Innhold i en tillatelse
I en tillatelse setter Fylkesmannen vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot støv, håndtering av fremmede arter ved massehåndtering og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 06. september 2020.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Ørland kommune og blir kunngjort i avisa Fosna-Folket.