Høring av tilleggsutredning til søknad om utslippstillatelse - Ørland flystasjon


Høyringsfrist 17. august 2020 23:59

Fylkesmannen i Trøndelag ber om merknad til tilleggsutredning til søknad om utslippstillatelse for Ørland flystasjon innen 17.08.2020.

Fylkesmannen viser til høring av søknad om utslippstillatelse for Ørland flystasjon av 04.04.2018 og til utredning utarbeidet av Cowi på vegne av Forsvarsbygg oversendt 15.06.2020. Rapporten fra Cowi utreder løsninger for flyavising som i dag blir samlet opp på avisingsplattformen. Fylkesmannen har varslet at det kan bli satt krav om at Forsvarsbygg må lede oppsamlet flyavisingsvæske bort fra kanalene/bekkene og Grandefjæra.

I rapporten er 4 ulike alternativer utredet.

  • Null alternativet – ingen spesifikke tiltak
  • Etablere overføringsledning til sjø med eget utslippspunkt i fjorden
  • Overføre glykolholdig vann til kommunalt nett og renseanlegg
  • Overføre glykolholdig vann til kommunalt utslippspunkt utenom kommunens renseanlegg

Rapporten tar også for seg kost/nytte vurderinger, der det er gjort en rangering av ulike alternativer for håndtering av oppsamlet flyavising. Alternativene er gitt en samlet vurdering ut ifra kostnader og miljøhensyn, med hhv. kategoriene lav – middels – høy.

Det er gitt følgende vurderinger og anbefalinger i rapporten:

  • Det anbefales at man i forbindelse med oppgradering av dagens AWACS plattform gjennomfører tiltak for å øke oppsamlingsgraden, og leder glykolholdig overvann til kommunalt spillvann.
  • Alternativt kan glykolholdig overvann fjernes fra tank med sugebil, og leveres til kommunal RA. Dette ses kun på som en midlertidig løsning.

Videre står det i rapporten at løsningen med å lede glykolholdig overvann til kommunalt spillvann vil måtte utstyres med sommer og vinterdrift. Det vil si at i de periodene hvor det ikke benyttes flyavising ledes vannet utenom det kommunale nettet, dvs. at det ledes mot Grandefjæra.

Vi ber om at eventuelle merknader til utredningen sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 17.08.2020.