Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø – Gjetøy bru – Frøya kommune


Høyringsfrist 21. august 2020 23:00

Søknaden trekkes tilbake, se bort fra denne høringen.

 

 

Frøya kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av ca. 1 200 m3 sprengstein i sjø i forbindelse med oppgradering av vegstrekningen mellom øyene Gjetøya og Brannøya i Frøya kommune. Tiltaket omfatter en utfylling i sjø på ca. 450 m2, komplettert med rør.

Frøya kommune ga 15.5.2020 dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 andre ledd for etablering av masseuttak på gnr. 65 bnr. 14 og fylling i sjø mellom Gjetøya og Brannøya som omsøkt.

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger relevante dokumenter.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Frøya kommune og blir kunngjort i Adresseavisen og Hitra-Frøya.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 21. august 2020.