Høring - Søknad om tillatelse til videre drift av Tømmeråsmoan komposteringsanlegg - Namdal Tankrens AS


Høyringsfrist 15. januar 2020 23:59

Namdal Tankrens AS søker om tillatelse til videre drift av Tømmeråsmoan komposteringsanlegg i Grong kommune

Bedriften ønsker å ta imot og kompostere 20 000 tonn råstoff/år, bestående av slam fra septiktanker og kommunale avløpsanlegg, samt organisk avfall fra slakteri og oppdrettsanlegg. Bedriften søker også om å ta imot sand fra sandfang og andre former for inert avfall. Lagringstid for ferdig kompost vil være 1-4 år.

Søknadsdokumentene er tilgjengelig i kolonnen til høyre.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 15.1.2020