Hvilken kommune skal gi sosiale tjenester til personer som utløser integreringstilskudd?

Vanligvis er det kommunen der du faktisk oppholder deg, som har ansvaret for å gi deg sosiale tjenester. Hvis du er flyktning eller en annen person som en kommune får penger fra staten for å ta imot og integrere (integreringstilskudd), trenger det ikke å være slik.

Fylkesmannen behandlet nylig en tvistesak mellom to kommuner, om hvem som hadde ansvaret for å gi sosiale tjenester til en person som kom til Norge som flyktning fire år tidligere: Kommunen der flyktningen opprinnelig bosatte seg eller kommunen der flyktningen nå oppholdt seg.

Hva ble resultatet i saken?

Vi konkluderte med at det var kommunen der flyktningen nå bodde, som var ansvarlig for å gi tjenestene. Begrunnelsen var at denne kommunen hadde fått, og beholdt, integreringstilskuddet.

Under behandlingen av saken, oppdaget vi at vi forstår regelverket annerledes enn et annet fylkesmannsembete. Vi ble også i tvil om en unntaksregel gitt i forskrift har et godt nok grunnlag i sosialtjenesteloven.

Hvordan har vi fulgt opp dette?

For å forsikre oss om at vi forstår og bruker reglene riktig, og for å sørge for at praksisen er lik i hele landet, sendte vi 20.01.2020 et brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi ber om svar på dette spørsmålet:

Hvilken kommune har ansvaret for å gi sosiale tjenester til personer som en kommune får integreringstilskudd for?

I brevet utdyper vi vår forståelse av reglene, og tvilen vi har om den aktuelle unntaksregelen. Hele brevet finner du under "Dokumenter" på denne siden.

Hva skjer videre?

Vi vil oppdatere denne saken, så snart vi får svar fra direktoratet.