Kan NAV overføre en søknad om sosiale tjenester til en annen kommune?

Hovedregelen er at det er den kommunen der hvor tjenestemottakeren oppholder seg, som har ansvar for å yte tjenester etter sosialtjenesteloven. Søknader om sosiale tjenester kan unntaksvis overføres til en annen kommune på nærmere bestemte vilkår.

Fylkesmannen har mottatt flere spørsmål fra NAV-kontor angående opprettelse av settekontor og vurdering av inhabilitet, og har nylig hatt dette som tema i vår opplæringsvirksomhet. Vi ønsker derfor å redegjøre for når og på hvilken måte en søknad om sosiale tjenester kan overføres til en annen kommune.

Når kan en søknad overføres?

Det er kun ved inhabilitet at det kan være aktuelt å overføre en søknad til en annen kommune. Andre årsaker, for eksempel at tjenestemottaker ønsker å bytte NAV-kontor, gir ikke anledning til å overføre en søknad.

Dersom en saksbehandler ved NAV-kontoret er inhabil etter reglene i forvaltningsloven § 8, er det i de fleste tilfeller tilstrekkelig at saken overføres til en annen saksbehandler. Det vil i slike tilfeller derfor ikke være nødvendig at søknaden behandles av en annen kommune.

Annerledes blir det dersom det er en leder ved NAV-kontoret som er inhabil. I disse tilfellene vil alle underordnede ansatte bli inhabile. Dersom dette er tilfellet, skal det etter hovedregelen i forvaltningsloven § 9 oppnevnes en stedfortreder. En stedfortreder kan for eksempel være en leder ved en annen avdeling ved NAV-kontoret.

Det er gitt unntak fra denne hovedregelen dersom det er "forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder". Ettersom det i de fleste tilfeller vil være mulig for NAV-kontoret å oppnevne en stedfortreder, vil det kun i særlige tilfeller være aktuelt å benytte denne unntaksbestemmelsen. Et eksempel på et slikt tilfelle kan være at NAV-leder selv er inhabil.

Hvem avgjør om en søknad skal overføres?

Det er Fylkesmannen som avgjør om en søknad etter sosialtjenesteloven kan overføres til en annen kommune. Denne myndigheten er delegert til Fylkesmannen i forskrift 2018-06-04-810.

For at Fylkesmannen skal kunne vurdere om en søknad skal overføres, må kommunen først vurdere om

  1. den ansatte er inhabil
  2. det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt en stedfortreder

Fylkesmannen vil ta en selvstendig vurdering av om disse vilkårene er oppfylt. Anmodning om å overføre en søknad, kan sendes til oss via brev.

Hvem har det økonomiske ansvaret?

Dersom det bestemmes at en annen kommune skal yte tjenester etter sosialtjenesteloven, blir det økonomiske ansvaret fremdeles liggende hos oppholdskommunen, jf. sosialtjenesteloven § 3. Den kommunen som har fått en søknad overført til seg, kan søke om refusjon for sine kostnader fra oppholdskommunen.