Kan NAV organisere rådgivningstjenesten sin utenfor NAV-kontoret?

Det lokale NAV-kontoret ivaretar oppgaver på vegne av både staten og kommunen din. Kontoret skal blant annet ivareta alle oppgavene som kommunen har etter sosialtjenesteloven. Én sentral oppgave etter sosialtjenesteloven er plikten til å gi opplysning, råd og veiledning for å forebygge eller løse sosiale problemer.

Noen kommuner har vært i kontakt med Fylkesmannen, for å høre om de kan organisere seg slik at selve rådgivningen, for eksempel økonomisk rådgivning, gis av noen som ikke jobber ved det lokale NAV-kontoret. Vi har derfor bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om en avklaring på dette spørsmålet:

 • Kan kommunen organisere tjenesten opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 slik at selve rådgivningen gis av personer som ikke er ansatt i NAV-kontoret?

Direktoratets vurdering

Fylkesmannen fikk svar på spørsmålet i brev datert 17.02.2020. Direktoratet slår i hovedtrekk fast dette:

 • Det lokale NAV-kontoret skal ivareta kommunens oppgaver etter sosialtjenesteloven, inkludert de fem sosiale tjenestene:
  • Opplysning, råd og veiledning.
  • Økonomisk stønad.
  • Midlertidig botilbud.
  • Individuell plan.
  • Kvalifiseringsprogram.
 • NAV-kontoret har alltid ansvar for å gi informasjon, behandle søknader og fatte vedtak (innvilge eller avslå søknader). NAV-kontoret kan ikke delegere myndigheten til å fatte vedtak til personer, organer eller andre som er organisert utenfor NAV-kontoret.
 • Også personer som ikke er ansatt i NAV-kontoret kan utføre oppgaver etter loven. Det betyr at NAV-kontoret for eksempel kan kjøpe eller leie økonomisk rådgivningstjeneste av andre.
 • NAV-kontoret har ansvaret for at tjenesten er forsvarlig, noe som blant annet betyr at tjenesten må ha et godt nok innhold og omfang for å kunne hjelpe den som søker. NAV-kontoret må derfor ha kontroll på tjenesten, uansett hvem som utfører den. Hvis tjenesten utføres av noen utenfor NAV-kontoret, må kommunen regulere hvordan dette skal gjøres, gjennom avtale eller lignende.

Vi videresendte uttalelsen til alle kommuner 02.03.2020.

Vil du lese mer?

Hele brevet vårt, og direktoratets svar, finner du under "Dokumenter" på denne siden.