Hva skal NAV-kontoret gjøre hvis de delvis endrer eget vedtak etter å ha fått en klage?

Når NAV-kontoret får en klage på et vedtak om sosiale tjenester, for eksempel økonomisk sosialhjelp, kan de opprettholde avgjørelsen sin, oppheve avgjørelsen sin eller endre avgjørelsen sin. Hvis de opprettholder avgjørelsen sin, skal de sende saken til Fylkesmannen for klagebehandling. Hva skal de gjøre hvis de bare endrer deler av avgjørelsen sin?

Ifølge forvaltningsloven § 33 tredje ledd første punktum skal NAV-kontoret raskt sende sakens dokumenter til Fylkesmannen, hvis de ikke opphever eller endrer vedtaket eller avviser klagen. Vi har likevel fått enkelte klagesaker der NAV-kontoret har gitt klageren delvis medhold i klagen, og skrevet et nytt vedtak i saken.

Vi har derfor spurt Arbeids- og velferdsdirektoratet om en avklaring på dette spørsmålet:

  • Skal NAV-kontoret sende saken til Fylkesmannen for klagebehandling hvis de delvis endrer sin avgjørelse etter å ha mottatt klage?

Direktoratet videresendte henvendelsen til Statens helsetilsyn for å gi et svar.

Helsetilsynets vurdering

Fylkesmannen fikk svar på spørsmålet i brev datert 16.06.2020. Helsetilsynet slår i hovedtrekk fast dette:

  1. NAV-kontoret bør som hovedregel sende saken som en klagesak til Fylkesmannen, også hvis de delvis endrer sin opprinnelige avgjørelse. Fylkesmannen må da ta stilling til om parten skal få medhold i de andre delene av klagen.
  2. Hvis NAV-kontoret har grunn til å tro at parten er fornøyd med den nye avgjørelsen, skal NAV-kontoret ikke sende saken som en klagesak til Fylkesmannen. Parten har uansett rett til å klage på den nye avgjørelsen.

Vil du lese mer?

Hele brevet vårt, oversendelsen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og svaret fra Helsetilsynet, finner du under "Dokumenter" på denne siden.