Tildeling av tilskudd på rus-, psykisk helse-, og volds feltet - 2020

Fylkesmannen i Trøndelag har på følgende tilskuddsordninger tildelt kommunene i fylket

 1. Kommunalt rusarbeid kr 35 100 000
 2. Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging kr 3 490 000
 3. Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov kr 19 377 948
 4. Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer kr 4 000 000

Til sammen kr 61 967 948,-


Kommunalt rusarbeid:

Målet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Målgruppen er personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

 • Lønn til stillinger.
 • Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i tjenestene og er ikke rettet mot tidsavgrensede prosjekter.
 • Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

 

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging:

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig/sammensatt oppfølging gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

 

Delmål

 • Bidra til etablering og implementering av kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak rettet mot utsatte barn og unge.
 • Bidra til utvikling/utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus-, og voldsfeltet.
 • Bidra til at tjenesteutviklingen skjer på barn og unges arena, med fokus på tidlig innsats, mestring, fungering og sosial inkludering.   

Målgruppen er barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.

Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Delmål:

 • Bidra til økt etablering og implementering av allerede utprøvde og kunnskapsbaserte tjenestemodeller gjennom omstilling av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og helseforetak. 
 • Bidra til å understøtte etablering av prioriterte tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).
 • Bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Målgruppen er voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

 

Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer

Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronasituasjonen.

Målgruppen er personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer.