Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


17.02.2020

Mov mubpie gærja – ny småbarnsbok

Gïelem nasted – det samiske språksenteret på Snåsa – har utgitt en ny bok for småbarn, «Min andre bok». Her er det rim og regler, sang og leker, sagn og eventyr. En blanding av nytt og gammelt.

05.02.2020

Informasjon om eksamen i grunnskolen 2020

Det årlige brevet med informasjon om planlegging og gjennomføring av grunnskoleeksamen er nå sendt ut til alle skoleeiere i fylket.

28.01.2020

Fagdag for menn i barnehagen

Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen -en mannskultur?

01.11.2019

Fravær videregående i Trøndelag

Etter at fraværsregelen ble innført i den videregående skole har det vært mange spekulasjoner knyttet til hvilken effekt den vil ha på fraværet på kort og lang sikt for elevene i den videregående skolen. Etter sammenslåingen mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke, har vi muligheten til å se på en samlet utvikling de to siste årene. Samlet sett er det små endringer, men noen funn er likevel svært interessante. Her vil median fraværsdager og median timer bli presentert for noen utvalgte år, program og kjønn. Lenke til forklaringen av hva median er, ligger her.

25.10.2019

Fagfornyelsen – hva skjer i Trøndelag

Læreplanen vår fornyes; overordnet del ble fastsatt i 2017 – og snart vedtas også læreplanene i fag.

17.10.2019

Samisk språkuke

Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune er med på å markere samisk språkuke i uke 43.

09.09.2019

Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing - fleksibel oppstart etter 1. mars 2020

Nettkurset skal bidra til å øke kompetansen knyttet til barnehagemiljø og skolemiljø. 1. Mars 2020 kommer versjon 3, hvor det blir anledning til å begynne kurset når det måtte passe hver enkelt barnehage og skole.    

04.09.2019

Styrker barnas stemme i hele landet

Fylkesmannen i Trøndelag har utviklet et samtaleverktøy for barn og unge i barnevernsinstitusjoner. HER BOR har blitt så godt mottatt at nå rulles det ut til alle fylkesmenn i Norge. Dette skal være med å styrke barnets stemme og rettssikkerhet.

08.07.2019

Lærerbehovet kartlagt

Kommunene i Trøndelag har behov for minst 185 flere lærerårsverk fram mot 2030 sammenlignet med i dag. Det viser en kartlegging Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført.  

31.05.2019

Sommerles

Sommerles er en suksesskampanje som skaper leseglede. Snart starter årets kampanje.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel