Barn og foreldre

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelada til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.


17.02.2020

Mov mubpie gærja – ny småbarnsbok

Gïelem nasted – det samiske språksenteret på Snåsa – har utgitt en ny bok for småbarn, «Min andre bok». Her er det rim og regler, sang og leker, sagn og eventyr. En blanding av nytt og gammelt.

04.09.2019

Styrker barnas stemme i hele landet

Fylkesmannen i Trøndelag har utviklet et samtaleverktøy for barn og unge i barnevernsinstitusjoner. HER BOR har blitt så godt mottatt at nå rulles det ut til alle fylkesmenn i Norge. Dette skal være med å styrke barnets stemme og rettssikkerhet.

06.06.2018

Snakk om det! Konferanse om seksuell helse

Snakk om det! Hvordan snakke med barn og unge om seksualitet? Pornografi, sosiale medier og overgrep 

13.02.2018

Fant flere brudd

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med Barne-, og ungdoms- og familieetatens (Bufetat) bistandsplikt til barnevernstjenestene. Tilsynet avdekker flere brudd på barnevernloven.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel