Tilskot til rekruttering av fastlegar

Fylkesmannen ønskjer å oppmode kommunane om å søke Helsedirektoratet om tilskot til rekruttering av fastlegar.

Det kan søkjast om tilskot til tre føremål:

  1. Etablering av nye fastlegeheimlar med få eller ingen innbyggarar i kommunar der det kan dokumenterast vanskar med rekruttering og stabilitet. Etableringstilskot på 200.000 kr.
  2. Tilretteleggingstiltak for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin for nye men også etablerte legar
  3. Kompetansehevande tiltak i allmennlegetenesta som vil bidra til betre rekruttering og stabilitet

 

Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
16.11.2018 15:00:00
Målgruppe:
Kommunar med rekrutteringsvanskar og/eller manglande stabilitet
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søkje:
Kommunane

Kontaktpersonar