Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. okt 01. okt Tilskot til leirskuleopplæring - rapporterast i GSI Kommunane
15. okt 15. okt Tilskot til oppryddingstiltak i ureina grunn og sjøbotn for 2019 Tiltakshavarar, samt private og offentlege aktørar som er ansvarlege for område på land eller i sjø
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap i jordbruket Personar og verksemder som arbeider med å oppnå måla i skjøtselsplanar og forvaltningsplanar for områda.
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden Personar og verksemder som arbeider med å styrke landbruket i verdsarvområdet
15. okt 15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket Registrerte foretak
15. okt 15. okt Tilskot til Regionalt miljøprogram Registrert føretak
Løpande Tilskot til utsiktsrydding Føretak som ønskjer å rydde vegetasjon for auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg Tilskotet skal bidra til finansiering og stimulere kommunane og fylkeskommunen til å gi opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg.
Løpande Tilskot til drift med taubane og hest Skogeigarar
Sjå hovudtekst Tilskot til drenering Føretak som eig eller leiger jordbruksareal
Sjå hovudtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Eigarar av landbrukseigedom i drift
Løpande Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel Foretak som er registrert i Einingsregisteret
Søknadsfrist Tittel
01. okt 01. okt Tilskot til leirskuleopplæring - rapporterast i GSI
15. okt 15. okt Tilskot til oppryddingstiltak i ureina grunn og sjøbotn for 2019
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap i jordbruket
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden
15. okt 15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket
15. okt 15. okt Tilskot til Regionalt miljøprogram
Løpande Tilskot til utsiktsrydding
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg
Løpande Tilskot til drift med taubane og hest
Sjå hovudtekst Tilskot til drenering
Sjå hovudtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Løpande Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel