Sjumilsstegkonferansen 2019

Dato:
8. mai 09:00 - 9. mai 15:00
Stad:
Hotel Alexandra, Loen
Ansvarleg:
Fylkesmannen, Ungdomspolitisk utval, HVL og Nav
Målgruppe:
Alle som jobbar med barn og unge. Tilsette i opplæringssentra, barnehage, skule, barnevern, NAV, PPT, BUP. Folkehelsekoordinatorar, helsestasjonen, skulehelsetenesta, frivillligheitkoordinator, bibliotektenesta, kommunalsjefar, rådmann, politikarar, politi, barn og unge og frivillige lag og organisasjona

På årets Sjumilsstegkonferanse jobbar vi vidare med barnekonvensjonen som rettesnor for kva som er til beste for barn og unge. Tverrfagleg samhandling til beste for barn er ei satsing som inngår i Fylkesmannen sitt arbeid med å implementere barnekonvensjonen internt og ute i kommunane.

 

Gjennom Sjumilssteget og 0-24-satsinga jobbar vi med å styrke tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid om utsette barn og unge mellom 0 og 24 år, og deira familiar, i kommunane og fylkeskommunane. Målsettinga er å legge til rette for at barn og unge blir ivaretekne frå fødsel til fullført utdanning.

Vi jobbar no med å få på plass program for konferansen.

Påmeldinga opnar i februar.

 

Hald av datoane!

Legg til i eigen kalender
Dato:
8. mai 09:00 - 9. mai 15:00
Stad:
Hotel Alexandra, Loen
Ansvarleg:
Fylkesmannen, Ungdomspolitisk utval, HVL og Nav
Målgruppe:
Alle som jobbar med barn og unge. Tilsette i opplæringssentra, barnehage, skule, barnevern, NAV, PPT, BUP. Folkehelsekoordinatorar, helsestasjonen, skulehelsetenesta, frivillligheitkoordinator, bibliotektenesta, kommunalsjefar, rådmann, politikarar, politi, barn og unge og frivillige lag og organisasjona