Informasjon om framtidsfullmakter

Verjemålslova gir høve til å opprette ei framtidsfullmakt, og få fullmakta stadfesta av Fylkesmannen, for dei som ønskjer det. Ordninga med framtidsfullmakt er ei frivillig, privatrettsleg ordning, eit alternativ til verjemål, for den som ønskjer å ordne forholda sine sjølv for ei framtid der ein sjølv ikkje er i stand til å treffe eigne avgjerder.

Avgjerdene om framtidsfullmakter må sjåast i samanheng med reglar i avtalelova om fullmakter, medrekna avtalelova § 22. Utgangspunktet her er at fullmakter mister verknaden sin dersom fullmaktsgivar blir svekkja på ein slik måte at han eller ho ikkje lenger kan inngå rettslege bindande disposisjonar. Reglane i verjemålslova om framtidsfullmakter representerer såleis eit unnatak frå utgangspunktet til avtalelova.

Vurderingane etter avtalelova § 22 og verjemålslova § 78 er likevel noko ulike. I fyrstnemnde tilfelle skal det vurderast når ei fullmakt ikkje lenger er gyldig, mens det etter verjemålslova skal vurderast om ei framtidsfullmakt har trådd i kraft.

Ei framtidsfullmakt er ei fullmakt til ein eller fleire personar om å representere den som gir fullmakta etter at han/ho på grunn av helsetilstand sin ikkje lenger er i stand til å vareta interessene sine. Ei framtidsfullmakt kan trekkjast tilbake så lenge den som har gitt fullmakta er i stand til å forstå kva det inneber. Verjemålslova gir nærmare reglar for tilbakekallet.

Kven kan opprette ei framtidsfullmakt og kven kan vere fullmektig?
Ei framtidsfullmakt kan opprettast av den som er over 18 år, og som har evne til å forstå kva ei fullmakt inneber. Fullmektigen må også vere over 18 år, seie ja til å vere fullmektig og ikkje sjølv ha verje. Ein juridisk person, f.eks. eit advokatfirma kan ikkje vere fullmektig.
Ei framtidsfullmakt kan omfatte både økonomiske og personlege forhold, og kan avgrensast til å gjelde bestemde område.

Kva er ikkje omfatta?
Utan særskild heimel i lov kan fullmektigen på fullmaktsgivaren sin vegner ikkje:
- stemme ved val, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organ, opprette eller tilbakekalle testament, samtykke til tvang, eller handle i andre særleg personlege forhold

Kva skal til for at framtidsfullmakta skal vere gyldig og kunne stadfestast?
Ei framtidsfullmakt skal gjerast skriftleg med to vitne som fullmaktsgivaren har godteke og som er til stades saman og veit at dokumentet skal vere ei framtidsfullmakt. Mens vitna er til stades, skal fullmaktsgivaren skrive under dokumentet eller vedkjenne seg underskrifta si. Vitna skal skrive under dokumentet mens fullmaktsgivaren er til stades. Vitna må vere 18 år og må ha evne til å forstå kva det inneber å skrive under. Fullmektigen kan ikkje vere vitne. Det same gjeld ektefellen til fullmektigen, sambuar, foreldre, barn og barnebarn. Formkrava i verjemålslova (§ 81) må vere oppfylt for at dokumentet skal vere gyldig som framtidsfullmakt.

Kva bør fullmakta i tillegg innehalde?
Framtidsfullmakta bør daterast. Vitna bør i påskrift på dokumentet opplyse om fullmaktsgivaren har oppretta fullmakta av eigen fri vilje og hadde evne til å forstå kva den inneber. Påskrifta bør innehalde opplysningar om fødselsdatoen til vitna og adressa deira.

Om sal av eigedom                                                                                                               Om framtidsfullmakta inneheld føringar på eller fullmakt for salsoppdrag av eigedom, må eigedomen identifiserast i framtidsfullmakta. For fast eigedom inneber dette opplysninger av kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer og eventuelt feste- og/eller seksjonsnummer. For burettslag: organisasjonsnummer og :andelsnummer. Tilsvarande vil normalt forretningsførar for aksjeselskap krevje at organisasjonsnummer, aksjenummer og/eller leilighetsnummer går fram av fullmakta.

Kva skjer når ei framtidsfullmakt tre i kraft?
Ei framtidsfullmakt tre i kraft når fullmaktsgivaren på grunn av sinnsliding, f.eks. demens, eller alvorleg svekka helsetilstand ikkje lenger er i stand til å vareta interessene sine innanfor dei områda som blir omfatta av fullmakta. Den som er fullmektig tek stilling til når fullmakta tre i kraft, og underrettar den det gjeld, hans/ektefellen eller sambuaren hennar, eller andre nære slektningar dersom det ikkje finst ein ektefelle eller ein sambuar.Fullmektigen kan be Fylkesmannen om å stadfeste at framtidsfullmakta tre i kraft, dersom vilkåra for stadfesting er til stades. Dersom den blir stadfesta vil fullmektigen få ein attest frå Fylkesmannen.

Fullmektigen skal handle i samsvar med fullmakta og skal sjå til at fullmaktsgivaren sine interesser og rettar blir varetekne.

Innhold
Ei framtidsfullmakt kan gjelde både økonomiske og personlege forhold, og den kan avgrensast til å gjelde bestemde området. Eit praktisk eksempel på eit personleg forhold som kan omfattast, er kor vedkomande skal bu.

Anna lovgivning
Nærståande er gitt ulike rettar etter helse- og sosiallovene. Ein framtidsfullmektig har ikkje fleire rettar enn det som er gitt til nærståande i helselovgivinga.

Plikt til å høyre fullmektigen                                                                                                   Før fullmektigen treffer avgjerder skal fullmaktsgivaren høyrast dersom dette kan skje utan særlege vanskar. Det er ikkje nødvendig dersom fullmaktsgivaren ikkje kan forstå kva saka gjeld.

Inhabilitet                                                                                                                         Fullmektigen kan ikkje representere fullmaktsgivaren i saker der han eller ho ville vore inhabil som verje. Dersom fullmektigen er inhabil, kan Fylkesmannen oppnevne ei verje med eit mandat
 avgrensa til dei forholda kor fullmektigen er inhabil.

Gåver
Fullmektigen kan gi sedvanlege gåver på fullmaktsgivaren sin vegner. Kva som er sedvanleg kjem blant anna an på fullmaktsgivaren sin økonomi og kva han/ho tidlegare har gitt til fødselsdagar, jul,
 konfirmasjonar og bryllaup. Andre gåver kan berre gis om det står særskilt i fullmakta. Fullmektigen kan også dekkje dei nødvendige utgiftene sine, samt berekne seg eit passande vederlag.