Tilsyn med elavane sitt utbyte av opplæringa og skolebasert vurdering i Bjerkreim kommune

Tilsynet skal bidra til at kommunen som skuleeigar syt for at:

  • elevane får kjennskap til og opplæring i kompetansemåla som sentrale styresmakter har fastsett
  • elevane får tilbakemeldingar og blir involverte i eige læringsarbeid for å auke utbyttet av opplæringa
  • elevane sitt utbytte av opplæringa blir vurdert kontinuerleg
  • elevane blir følgde opp og får naudsynt tilrettelegging når utbyttet av opplæringa ikkje er tilfredsstillande

Og at skulen arbeider kontinuerleg med eigen utvikling gjennom skulebasert vurdering.

Dato:
8. mai 2018 - 29. oktober 2018
Stad:
Bjerkreim kommune
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga

Kontaktpersonar