Tilsyn med skulane sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og skulebasert vurdering i Suldal kommune

Tilsynet skal bidra til at kommunen som skuleeigar syt for at:

  • elevane får kjennskap til og opplæring i kompetansemåla som sentrale styresmakter har fastsett
  • elevane får tilbakemeldingar og blir involverte i eige læringsarbeid for å auke utbyttet av opplæringa
  • elevane sitt utbytte av opplæringa blir vurdert kontinuerleg
  • elevane blir følgde opp og får naudsynt tilrettelegging når utbyttet av opplæringa ikkje er tilfredsstillande

Og at skulen arbeider kontinuerleg med eigen utvikling gjennom skulebasert vurdering.

Dato:
5. april 2018 - 6. november 2018
Stad:
Sand skule
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga

Kontaktpersonar