Tilsyn miljøområde Sauda kommune avlaup frå spreidd busetjing

Tema for tilsynet: 

  1. Korleis sikrar kommunen at krava i kap. 13 i forureiningsforskrifta blir følgde?
  2. Kva gjer kommunen for å sikre at saksbehandlinga av søknad om løyve blir følgd?
  3. Gjennomfører kommunen tilsyn med at føresegnene i forskrifta blir følgde?

 

Dato:
22. oktober 2019 12:00 - 23. oktober 2019 13:00
Stad:
Rådhusgata 32 Sauda
Ansvarleg:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Rådmann, etatsjef, sakshandsamar