Samordning av tilsyn

Fylkesmannen har som oppgåve å samordne og koordinere statlege tilsyn med kommunane og fylkeskommunen. Målet er å gjere det statlege tilsynet meir oversiktleg, einsarta og føreseieleg. Den einskilte kommune skal mellom anna ikkje ha for mange statlege tilsyn samtidig

Fylkesmannen har etter kommunelova §30-6 rett og plikt til å sørgje for at statlege tilsyn mot kommunar og fylkeskommunen er samordna. Det betyr at Fylkesmannen skal samordne tidspunkt og tema for dei statlege tilsyna. I tillegg skal vi samordne reaksjonar etter tilsyn jf. kommunelova § 30-7. Dersom eit pålegg eller andre sanksjonar har stor verknad for kommunen/fylkeskommunen, skal Fylkesmannen etablere dialog mellom kommunen og tilsynsstyresmakta. Sektortilsyna, kommunane og fylkeskommunane har plikt til å medverke til samordninga.

Samordning og koordinering i Rogaland

Kvart år samordnar og koordinerer Fylkesmannen planane for kommuneretta tilsyn i Rogaland. Fylkesmannen sine eigne tilsyn blir samordna med tilsyna til Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket og Kartverket i fylket. Informasjon om desse planlagde kommuneretta tilsyna blir sendt til kommunane, fylkeskommunen, kontrollutvalssekretariata, kommunerevisjonane og andre tilsynsetatar. Sjå informasjonsbrev og oversikt i høgre marg på denne sida.

Fylkesmannen samordner og sin tilsynsaktivitet med kommunane sin eigenkontroll og har årlege møte med kontrollutvalsekretariata i fylket.

Det er no laga ei felles nasjonal tilsynskalender som skal gi ei detaljert oversikt over Fylkesmannen og andre statlege etatane sine planlagde tilsyn med kommunane/fylkeskommunen. Her vil du etter kvart finna varselbrev om når dei ulike tilsyna blir gjennomførte og rapporter frå tilsyna. Kalenderen er teken i bruk av Fylkesmannen og skal bli tatt i bruk av alle statlege tilsynsetatar som fører tilsyn med kommunane innan 2021.