Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2020

Kommunar kan søkje om midlar til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar (Foto: UDIR)
Kommunar kan søkje om midlar til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar (Foto: UDIR)

Kommunar som ønskjer å drive symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar kan søkje Fylkesmannen om tilskot. Søknadsfristen er 2. juni 2020.

Fylkesmannen er tildelt kr 834 000 som skal nyttast til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i 2020. Tilskotsordninga gjeld for nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring. Tilskotssatsen er inntil kr 1 750 per elev som det blir gitt symjeopplæring til. Andre kostnader må kommunen dekke sjølv. Tilskotet skal brukast i budsjettåret 2020.

Målet for ordninga

Målet er å redusere risikoen for drukningsulykker og å setje elevane betre i stand til å nå kompetansemåla i læreplanen. Det er eit mål i læreplanen at elevane skal vere symjedyktige etter 4. årstrinn.

Organisering av symjeopplæringa

Kommunen vel sjølv korleis symjeopplæringa skal organiserast. Symjeopplæringa kan leggjast til skoletida eller etter skoletid.

Søknad om tilskot

Søknadsskjema må fyllast ut og sendast til fmropost@fylkesmannen.no, sjå høgremenyen. Send berre ein søknad frå kvar kommune.

Rapportering

Kommunen skal rapportere om talet på nykomne minoritetsspråklege som har gjennomført symjeopplæring innan 1. desember 2020. Bruk rapporteringsskjemaet i høgremenyen.

Du finn meir informasjon om tilskotsordninga i brevet som er sendt til kommunane i Rogaland, sjå høgremenyen. 

Søknadsfrist:
02.06.2020 00:00:00
Målgruppe:
Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Kven kan søkje:
Kommunar som har elevar i målgruppa
Rapporteringsfrist:
01.12.2020 00:00:00