Skjønnstilskot til innovasjon og fornying

Det skal også i år tildelast skjønnstilskot til innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunane.

Kommunar må i åra som kjem tenke endå meir nytt om tenesteproduksjonen. Endringar i befolkningssamansetning, endra innbyggartal – og forventningar - betyr auka behov for fornying. Ny teknologi og digitalisering skaper nye moglegheiter. Nye løysningar må prøvast ut. Fylkesmannen kan tildele  skjønnsmidlar til nokre av dei kommunale innovasjonsprosjekta i Rogaland. Har din kommune eit prosjekt som de vil søke om støtte til?

For meir informasjon, se vår nettside om kommunal fornying.

Søknad må sendast via felles portal for søknadar og rapportering for innovasjonsprosjekt.

På grunn av koronautbrotet er søknadsfristen endra frå 31. mars til 31. mai 2020. 

Søknadsfrist:
31.05.2020 23:59:00
Målgruppe:
Kommunane
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Kven kan søkje:
Kommunane