Stortingsvedtak om rammetilskot for 2018

Stortinget vedtok 18. desember 2017 rammetilskot til kommunar og fylkeskommunar i 2018, jf. Innst. 16 S (2017–2018) frå kommunal- og forvaltningskomiteen.

Vi viser til vedlagde nettartikkel frå KMD. Endringane går fram av tabell som ligg som vedlegg nedst i artikkelen.