Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


05.02.2013

Skjønstilskot til språkdeling

Fylkesmannen har fordelt  9,4 mill kr av skjønsmidla for 2013 til kommunane Klepp, Time, Gjesdal, Strand og Tysvær for ekstrautgifter i samband med språkdeling.

20.12.2012

Kommuneøkonomien: framleis betre enn landet, men svakare inntektsvekst og aukande gjeld

Den økonomiske situasjonen i kommunane i fylket samla sett er noko betre enn landet. Men inntektsveksten stagnerer og lånegjelda aukar meir enn landet. Dette kan ein lesa ut av rekneskapstala for 2011.

20.12.2012

Orientering om skjønstildelinga for 2013

Skjønstildelinga skal kompensera for ufrivillige utgifter som kriteria i inntektssystemet for kommunane ikkje fangar opp. Vi gir her ei orientering om hovudmomenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2013. Av ei ramme for fylket på 73,8 mill kr er kr 61 076 000 fordelt i samband med statsbudsjettet, medan kr 12 724 000 vil bli fordelt seinare.

20.12.2012

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2013

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram måndag 8.oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på 4,5 % mot 4,1 % for landet, i høve til overslag på rekneskap 2012.

20.12.2012

Kommuneøkonomidagen 29. mai

Kommuneproposisjonen for 2013, ”Fredericia-modellen” og effektiv meldingsutveksling i helsesektoren var tema på Kommuneøkonomidagen tysdag 29. mai.

18.10.2011

Orientering om skjønstildelinga for 2012

Skjønstildelinga skal kompensera for ufrivillige utgifter som kriteria i inntektssystemet for kommunane ikkje fangar opp. Vi gir her ei orientering om hovudmomenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2012. Av ei ramme for fylket på 71,4 mill kr er kr 58 176 000 fordelt i samband med statsbudsjettet, medan kr 13 224 000 vil bli fordelt seinare.

06.10.2011

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2012

Forslag til statsbudsjett for 2012 blei lagt fram torsdag 6. oktober. Regjeringa legg opp til at det høge aktivitetsnivået i kommunesektoren kan vidareførast. - Iverksetjing av samhandlingsreforma blir likevel krevjande for kommunane, seier fylkesmann Harald Thune.

22.09.2011

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2010

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2010.

09.09.2011

Gjeldsbøra i kommunane aukar

Rekneskapa for kommunane i fylket for 2010 er samla sett prega av noko svakare handlefridom i drifta og at gjeldsgraden aukar meir enn landet. Dette kan svekka grunnlaget for kommunale tenester i tida framover.

31.05.2011

Lysarka frå Kommuneøkonomidagen 2011

Kommuneproposisjonen for 2012 med særleg fokus på samhandlingsreforma og kva krav som bør stillast til ein god økonomiplan var tema på Kommuneøkonomidagen 2011.