Søknad om arbeid i sjø ved Liarvågen i Tysvær


Høyringsfrist 16. august 2018 00:00

PDS Arkitekter AS har søkt om løyve etter forureiningslova til utviding av molo på eigedomen 137/4 Liarvågen i Tysvær kommune.

Sjå høyringsbrev og søknaden med vedlegg i lenkene til denne nettsaka.

Uttale kan sendast fmropost@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Rogaland, pb. 59, 4001 Stavanger innan 6 veker frå utleggingstilpunkt.