Høyring utviding avfallsdeponi Svåheia i Eigersund kommune


Høyringsfrist 03. september 2018 00:00

Svaaheia Avfall AS har søkt om utviding av deponiet for ordinært avfall på eigedomen 24/40 Saufjelltjørnfasen i Eigersund kommune. Frist for merknader er sett til 3. september 2018.

Merknadar kan sendast fmropost@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Rogaland, pb. 59, 4001 Stavanger.

Sjå høyringsbrev, kart og søknad med vedlegg i lenkene til denne nettsaka.