Søknad om endra løyve for anlegget på Storøy


Høyringsfrist 15. september 2020 00:00

Geminor AS har søkt Fylkesmannen i Rogaland om endring av løyve etter forureiningslova for anlegget på Storøy i Karmøy kommune. Endringa gjeld å ta imot og mellomlagra ute ei auka mengde ukverna returtrevirke, ta imot og mellomlagra papir/papp og avfallsballar, samt å lasta om slam på anlegget.

Sjå høyringsbrev og søknad i dokumentlenka.