Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien

Helsedirektoratet har kommet med råd til helse- og omsorgstjenesten, slik at alle sykehus og kommuner skal likebehandle pasienter i Norge i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Helsedirektoratet har utarbeidet et notat som skal gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger. Notatet redegjør for verdigrunnlaget for prioriteringer og faglige råd i den aktuelle situasjonen.

Notatet gjelder for den offentlige helse- og omsorgstjenesten i Norge, og er gjeldende frem til Helsedirektoratet kommer med ny informasjon. Private virksomheter som yter tjenester etter avtale med kommune eller helseforetak må forholde seg til anbefalingene i notatet for den delen av virksomheten som omfattes av avtale med offentlig helse- og omsorgstjeneste.

Link til notatet ligger under «Lenker» i denne saken.