Helseerklæring

For å reise offshore må du ha ei gyldig helseerklæring (helseattest).

På denne sida finner du informasjon om helseerklæringar og petroleumslegane sitt arbeid. Det er ikkje fastsett pris på helseerklæringa. Prisen kan difor variere. 

Privatpersonar kan sende dokumenter til oss ved å bruke den raude knappen "send sikker melding". Hugs å velgje at meldinga skal til Fylkesmannen i Rogaland.

Petroleumslegen kan sende dispensasjonssøknader m.v på ein trygg måte ved å bruke den svarte knappen "send sikker melding (bedrift)". Hugs å velgje at meldinga skal til Fylkesmannen i Rogaland.

Vi vil som hovudregel svare innbyggjarane i Noreg via digital postkasse og legar og verksemder via Altinn.

 

Nye skjema for dykkarar

Det er utarbeid ny skjema for helsekrav for dykkarar i petroleumsverksemda til havs.

Kontakt oss om helsekrav offshore

Mange av dei vanlegaste spørsmåla finn du svar på her på nettsidene våre. Sjå mellom anna desse artiklane: Om dispensasjonssøknad Klagerett på vedtak om dispensasjon Oppfyller eg helsekrava for å arbeide offshore? Når treng eg offshore helseerklæring? Helsekrav for offshoredykkarar Helsekrava for arbeid offshore finn du i Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. Ei meir detaljert skildring av helsekrava finn du i vegleiaren til forskrifta. 

Endring i skjema for helseerklæring

Helsedirektoratet har bestemt at petroleumslegen må skrive utløpsdatoen for sin petroleumslegegodkjenning på helseerklæringer for offshorearbeidere.

Helseerklæring for helikopterpiloter

Piloter med sertifikat for komersiell helikopterflygning kan oppholde seg på innretninger uten offshore helseerklæring.

Britiske og nederlandske helseerklæringer for dykking offshore

Fylkesmannen i Rogaland har med hjemmel i helsekravforskriften § 20 avgjort at disse helseerklæringene er akseptert på linje med norsk helseerklæring for dykking på den norske kontinentalsokkel:

Når treng eg offshore helseerklæring?

Det er bare personar som skal reise til faste og flyttbare innretningar som deltek i petroleumsverksemda, som skal ha offshore helseerklæring. Personar som skal reise til fartøy, treng etter regelverket ikkje slik erklæring.

Britiske og nederlandske helseerklæringar

Offshorearbeidarar frå utlandet kan frå 6. desember 2012 bruke britiske og nederlandske helseerklæringar når dei skal arbeide offshore i Noreg. Brexit Den norske aksept for bruk av britiske og nederlandske helseerklæringar blir ikkje påverka av at Storbritannia forlet den europeiske unionen (EU).

Informasjon om Klagenemnda

Klagenemnda si oppgåve er å overprøve Fylkesmannen i Rogaland sine vedtak. Klagenemnda behandlar i tillegg klager frå dykkarar omfatta av forskrift om utføring av arbeid. Det er Helsedirektoratet som oppnemner medlemmane i Klagenemnda. Klagenemnda vurderer sakene på eigne møte. Det er slike møte 3-4 gonger i året.

Oppgåvedeling ved vurdering av helsekrav

Her finn du ei utgreiing om kva oppgåver operatør, petroleumslege og Fylkesmannen i Rogaland har knytt til helseerklæring for personar i petroleumsverksemda, mellom anna kjent som "helseattest", "offshoreattest" eller "helsesertifikat".

Sjøfolk som reiser offshore

Sjøfolk må ha helseerklæring for personar i petroleumsverksemda når dei skal reise offshore, sjølv om dei allereie har helseerklæring for arbeidstakarar på skip.

Fleire nyhende