Trus- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer trus- og livssynssamfunn, behandlar krav om tilskot, godkjenner nye forstandarar og ser til at trus- og verksemda i livssynssamfunna er i samsvar med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjeld kommunale tilskot til trus- og livssynssamfunn.

Den digitale løysinga "Trus- og livssynsamfunn" gir innsyn i opplysningar om livs- og trussamfunn som har søkt om statstilskot. 

Du får tilgang til den digitale løysinga ved å klikke på "Oversikt over trus- og livssynssamfunn" til høgre i skjermbiletet. Ved å klikke på det enkelte trussamfunnet får du tilgang til kontaktopplysningar, registreringsdato dersom det er registrert, namn på godkjende forstandarar, eventuell vigselsmynde, utbetalt statstilskot osv. Du får opp tilsvarande opplysningar ved å søkje på livssynssamfunna. Du kan også samanstille informasjon ved å bruke søkefelta.

Fristen for å setje fram krav om tilskot til trus- og livsssynssamfunn utanom Den norske kyrkja er 1. mars.  

Har du spørsmål om trus- og livssynssamfunn, kan du vende deg til Fylkesmannen i fylket der trussamfunnet er registrert.

Vis meir


19.01.2018

Utbetalte statstilskot til trus- og livssynssamfunn


12.01.2018

Fylkesmannen inviterer til samling for forstandarar/leiarar i trussamfunn

Fylkesmannen i Rogaland vil også i år ha ei kort samling for forstandarar/leiarar i trussamfunn.  Samlinga er fredag 9. februar 2018 kl. 12.00 - 14.00 på Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger. 

19.12.2017

Årsrapport for trus- og livssynssamfunn i Rogaland 2017

I 2017 søkte 70 trussamfunn om statsstøtte hos Fylkesmannen i Rogaland. Fem fekk avslag. Her har du oversikt over søkarane og kor mykje dei fekk tildelt. 

15.06.2017

Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2017.

Sjå lenke i høgremargen:

24.01.2017

Tilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkje, for 2017.

Dette rundskrivet kjem istadenfor det årlege rundskrivet om tilskot til trus- og livssynsamfunn. Rundskrivet gjeld inntil anna blir bestemt. Fristen for å krevje tilskot er 1. mars, det blir ikkje gjort unntak.

11.01.2017

Tilskot til trus- og livssynssamfunn

Om tilskotsordninga, freistar og krav

18.11.2016

Årsrapport for trus- og livssynssamfunn i Rogaland, 2016

I 2016 var det 67 trussamfunn som søkte om statsstøtte frå Fylkesmannen i Rogaland, av disse fikk 5 samfunn avslag. Fylkesmannen utbetalte til saman kr 8 615 416 i statsstøtte for 2016.

25.01.2016

Rundskriv for beregning av statstilskot for 2016

Nytt rundskriv av 2016 om tilskot til trus- og livssynssamfunn er klart

27.03.2015

Årsrapport for 2014

I 2014 var det 62 trussamfunn som søkte om statsstøtte. Av desse fikk 59 samfunn innvilga søknaden. Fylkesmannen utbetalte i 2014 til saman kr 7.716 228,- i statsstøtte og gjeld 17.186 medlammar.

27.02.2015

Orienteringsmøte – for trussamfunn

Torsdag 26. februar ble det heldt eit informasjonsmøte for forstandarar og andre representantar frå  trus- og livsynssamfunn i Rogaland.