Apostillestempel på dokument

For at eit norsk dokument skal vere gyldig i utlandet, må det ha eit apostillestempel. Apostillestempelet stadfestar ikkje at innhaldet i dokumentet er riktig, men det stadfestar at signaturen til notarius publicus er ekte. Dette blir kalla legalisering. Det er Fylkesmannen som legaliserer dokument for bruk i utlandet, det vil seie for dokument som skal brukast i dei landa som har slutta seg til apostillekonvensjonen. 

Før eit dokument kan få apostillestempel, må det først vere notarialstadfesta, det vil seie signert av ein notarius publicus (embetsmann som står for visse offentlege rettslege handlingar) og stempla med institusjonens embetsstempel (ofte eit løvestempel). Det er viktig at namn og tittel er skrivne tydeleg, anten med trykte bokstavar eller blokkbokstavar under signaturen.

Dokument som er skrivne eller stadfesta av statsautoriserte translatørar, må ha notarialstadfesting. Det same gjeld dokument som er skrivne av andre private yrkesutøvarar med autoriasjon frå det offentlege, til dømes advokatar, helsepersonell og revisorar. 

Utanriksdepartementet (UD) har ei oppdatert liste over landa som har slutta seg til apostillekonvensjonen. UD har også informasjon om dokument som skal brukast i land som ikkje har slutta seg til konvensjonen. Dokument som skal brukast i Norden, treng ikkje apostillestempel. Her held det med ei notarialstadfesting.

Vis meir

Ved å setja apostille på eit dokument, stadfestar Fylkesmannen:

  1. at signaturen på det offentlege dokumentet er ekte
  2. stillinga som vedkommande har signert i kraft av, og
  3. at stempelet som er påført det offentlege dokumentet er ekte

Det er berre originale dokument eller rett kopi stadfesta av notarius publicus som kan påførast apostille. For at me skal kunna påføra apostille, er det heilt nødvendig at dokumentet inneheld:

  • namn og tittel til den som har signert dokumentet – enten med trykte bokstavar eller blokkbokstavar
  • signatur (helst med blå penn)
  • stempelet til den offentlege mynde som har signert dokumentet

Dokument som treng apostille, kan enten sendast til Fylkesmannen pr. post eller leverast inn i resepsjonen. På grunn av korona-situasjonen varierer det kor raskt dokument som treng apostille kan behandlast og bli påført apostillestempel. 

Om du sender dokumentet/dokumenta i posten til oss, må du leggja ved eit følgjeskriv som inneheld:

  • Kva land dokumentet/dokumenta skal brukast i
  • Adresse me skal senda dokumentet/dokumenta i retur til
  • Telefonnummer som me kan nå deg på dersom me treng å kontakta deg

Dersom du har lang reiseveg og/eller det hastar, ber me om at du ringer til oss og avtalar tid på førehand.