Råd om bruk av smittevernveileder for barnehager

Fylkesmannen i Rogaland har hatt et møte med barnehagemyndigheten i kommunene for å klargjøre føringer i ny veileder om smittevern i barnehager under covid-19-utbruddet.

Noen av temaene i møtet berørte også ny forskrift med hjemmel i koronaloven.

Endret forskrift er fastsatt i statsråd i dag (17. april 2020). Endringene trer i kraft en dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves. 

Oppsummering av noen hovedpunkter som ble tatt opp i møtet

  • Rådene omkring organisering av små grupper/kohorter er veiledende og kan tilpasses lokale forhold, men dersom barnegruppene skal organiseres på andre måter bør dette gjøres i samråd med smittevernfaglig kompetanse i kommunen.
  • Veilederen gir fleksibilitet og styringsmuligheter når det gjelder barnas oppholdstid. Oppholdstid bør bestemmes etter behov i kohortene og etter dialog med foreldre som kan ha behov for individuelle tilpasninger. Det bør tas særlig hensyn til foreldre med samfunnskritiske oppgaver. Oppholdstid må planlegges etter kohort, slik at en unngår at alle leverer og henter samtidig.

Forskrift med hjemmel i koronaloven ble fremmet i statsråd 17. april 2020 med denne ordlyden når det gjelder foreldre med samfunnskritiske oppgaver:

Barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter smittevernloven, får et tilbud i barnehagen i perioder barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet. Barnehageeier skal ivareta de behovene som begrunner at barnet skal ha et tilbud i barnehagen.

  • Barnehagens åpningstid er et privatrettslig forhold, en avtale mellom bhg og foreldre, som er nedfelt i vedtektene. Åpningstid er ikke regulert i barnehageloven utover at barnehageeier plikter å ha dette med i sine vedtekter. Veilederen om smittevern omtaler ikke endringer i åpningstid, men behovet for endret organisering på grunn av smittevern kan medføre kortere/ endret oppholdstid for barna.

Forskrift med hjemmel i smittevernloven har denne ordlyden i § 12b:

Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er til stede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd.

Se også siste arikkel på Udirs nettsider

  • Spesialpedagogisk hjelp skal i utgangspunktet gis som fastsatt i enkeltvedtak. Forskrift med hjemmel i koronaloven ble fremmet i statsråd 17.04.20 med denne ordlyden når det gjelder spesialpedagogisk hjelp:

Barnehageeier kan bare gjøre tilpasninger i tilrettelegging som følger av enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring med hjemmel i barnehageloven kapittel V A dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. I vurderingen av hvilke tilpasninger som er nødvendige og forsvarlige, skal det legges stor vekt på barnets beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på pedagogisk personale og nødvendig utstyr. Når det er forsvarlig, kan kommunen fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring uten at det gjennomføres sakkyndig vurdering.

  • Det kan ikke kreves at spesialpedagogisk hjelp gis i hjemmet dersom barnet holdes hjemme, men det bør legges til rette for god foreldreveiledning og det bør gjøres individuelle vurderinger av barnets beste.