Seks nye skogområder fredet i Østfold

Østfold har 14. februar 2014 fått seks ny barskogsområder fredet. Fire av disse er nye reservater og to er utvidelser av tidligere verneområder.

De nye naturreservatene er Askevann i Rakkestad, Jerndalsfjellet i Råde, Sandå-Henestangen i Råde og Våler, Gukilhøgda i Trøgstad og Aurskog-Høland. Utvidelsene gjelder Prestebakkefjella i Halden og Fuglen og Ømyr (tidligere Fuglen) i Halden.

Alle områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig skogvern.

Les Klima- og miljødepartementets pressemelding her.

Gukilhøgda naturreservat i Trøgstad og Aurskog-Høland utgjør 1216 dekar. Reservatet ligger på vestsiden av Øgderens midtre del, rett sør for Gukil gård i Aurskog-Høland kommune, og strekker seg sørover inn i Trøgstad kommune. Området deles i to av fylkesgrensa mellom Akershus og Østfold. Reservatet huser en uvanlig høy andel med svært produktiv granskog med til dels grov skog og en del død ved innimellom. Spredt finnes verdifulle innslag av middelaldrende osp som delvis har begynt å danne en del død ved.

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder en høy andel svært produktiv skog med grovvokst gran. De løsmasserike delene av området representerer en skogtype som er sårbar og svært sjelden i Norge. 

Kart over verneområdet finner du her.

Prestebakkefjella naturreservat i Halden er utvidet med 2422 dekar til totalt 6893 dekar. Reservatet utgjør et svært myrrikt skogområde ca. 3 km øst for Prestebakke i Idd. Bergrunnen er gneis og området består av myrlandskap og morenekoller. En tredjedel av arealet består av myr, og her finner vi de største naturfaglige verdiene. Dette er fylkets største intakte myrlandskap, og er vurdert å være av regional/nasjonal verdi. Prestebakkemosen, fylkets største gjenværende myrkompleks som ikke er preget av grøfting, og Teigsmosen er de to sentrale flatmyrområdene i reservatet.

Formålet med naturreservatet er å bevare et lite påvirket myr- og skogområde som representerer fattige naturtyper over marin grense på grunnfjellet i Sørøst-Norge. Området består av et stort, lite påvirket myrkompleks med bakkemyrglenner og tjern, omkranset av naturskogarealer på lav og middels bonitet. Området har særlig betydning for biologisk mangfold, det inneholder fylkets største gjenværende myrkompleks som ikke er preget av grøfting, og det har fine kvaliteter for friluftsliv, med sti/skiløype, og tilknytta jaktinteresser.

Kart over det nye verneområdet finner du her.

Sandå-Henestangen naturreservat i Råde og Våler utgjør 7103 dekar, hvorav 1790 dekar vann. Reservatet ligger øst i Vansjø og omfatter skog nord og sør for Sandå, Tombøya samt nordre del av Gressøya i Våler kommune, og Henestangen i Råde kommune.
Berggrunnen består for det meste av gneis. Høyden over havet varierer fra 25 til 116 m, og terrenget er småkupert med en del nord-sørgående dalganger i vest.

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og relativt lite påvirket skog- og landskapsområde øst i Vansjø, som representerer fattige til middels rike skogtyper med gran og furu i lavereliggende trakter under marin grense i sørøst-Norges grunnfjellsstrøk. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. Området har verdi for naturopplevelse og friluftsliv.

Kart over verneområdet finner du her.

Jerndalsfjellet naturreservat i Råde utgjør 500 dekar.Reservatet dekker en skogvokst kolle ca. 2 km øst for Krokstadfjorden og 2 km sør for Tomb, på grensen mellom Råde og Fredrikstad kommuner. Området ligger mellom 40 og 85 moh. I nordvestre del heller området nordover mot Jerndalen og Tombdalen. 9. juni 2008 var det en brann som berørte størsteparten av reservatområdet (ca. 300 daa).

Formålet med naturreservatet er å bevare et brannfelt med sottømmer, som er under naturlig gjenvekst, og et tilgrensende lite påvirket område med gran- og furuskog. Området representerer en bestemt naturtype i lavereliggende trakter under marin grense på grunnfjellet i Sørøst-Norge. Området har betydning for biologisk mangfold.

Kart over verneområdet finner du her.

Askevann naturreservat i Rakkestad utgjør 1056 dekar. Reservatet ligger 2-3 km vest for innsjøen Kløsa, i det området som kalles Degernesfjella. Området omfatter nordre delen av Holmetjern, Søndre Askevann og nord til søndre kant av Nordre Askevann. Disse danner ei rekke av tre vann med bekker og myrer i mellom, og reservatgrensa går på åsdragene på hver side av dette vassdraget. Fire naturtypeområder befinner seg innafor reservatet - to avgrensninger med gammel barskog, en gammel barskog med utformingen gammel furuskog og ei intakt lavlandsmyr.

Formålet med naturreservatet er å bevare et relativ lite påvirket skogområde, med tjern, myrer, gran- og furuskog. Området representerer en bestemt naturtype i lavereliggende trakter omkring marin grense på grunnfjellet i Sørøst-Norge. Området har betydning for biologisk mangfold.

Kart over verneområdet finner du her.

Fuglen og Ømyr naturreservat i Halden er en utivdelse av tidligere Fuglen naturreservat, som ble vernet i 2006. Reservatet er utvidet med 470 dekar og er nå på 2846 dekar.

Reservatet ligger i Ankerfjella, mellom Halden by og svenskegrensen, ca. 12 km øst for byen og ca. 3 km sør for sjøen Aspern i Haldenvassdraget. Området består av en mosaikk av vatn, myr og skogsmark. Større tjern i området er Korstjern, Krokvannet, Koven og Dullemyrtjern. Deler av vassdraget er tidligere brukt i fløtningssammenheng.

Formålet med naturreservatet er å bevare et lite påvirket skogområde med naturlig forekommende naturtyper, med barskog, tjern, vassdrag og myrer, i lavereliggende trakter over marin grense på grunnfjellet i Sørøst-Norge. Området ligger i sørboral sone og har et markert kystnært (suboceanisk) klima, som preger vegetasjonen. Området har særlig betydning for biologisk mangfold.

Kart over det nye verneområdet finner du her.