Kontroll av tilskuddsforvaltningen i jordbruket i Enebakk kommune

Kontrollgrunnlag

Hensikten er å kontrollere kommunens etterlevelse av reglement for økonomistyring i staten av 12. desember 2003 (Økonomireglementet i Staten) § 15 og særlovgivningen for aktuelle tilskuddsområder (forskrifter hjemlet i jordlova og skogbrukslova), samt rundskriv om produksjonstilskudd 15/26 og 15/27. Kontrollen tar sikte på å avdekke i hvilken grad vilkårene for å få innvilget tilskudd har vært gjenstand for korrekt vurdering og håndtering i kommunene. Fylkesmannen kontrollerer også kommunenes etterlevelse av krav gitt i forvaltningsloven med hovedfokus på bestemmelser om habilitet og saksbehandling.

Dato:
27. oktober 10:00 - 14:00
Stad:
Enebakk kommune
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Ledere og ansatte i landbruksavdelingen i Enebakk kommune

Kontaktpersonar