Tilskudd

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger som Fylkesmannen administrerer.

Oversikten er ikke fullstendig, da informasjon legges ut løpende. Tilskuddsordninger blir også publisert på våre fagsider, og vi anbefaler derfor at du abonnerer på de aktuelle nettsidene.  
Lenke til: Abonner på nyheter 

Ta gjerne kontakt med våre fagavdelinger dersom du har spørsmål.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. nov 15. nov Søknad om kompensasjon etter ulveskader i Oppland og Akershus 2017 Husdyreiere, beitelag
08. nov 08. nov Tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt Kommuner som forberedte bosetting av flere enslige mindreårige enn det antallet som ble bosatt i kommunen i 2016
20. okt 20. okt Regionalt miljøtilskudd Bønder
13. okt 13. okt Tilleggsbevilgning: Tilskudd for svømming i barnehager 2017 Målgruppen er barn i barnehage i alderen 4 - 6 år.
01. okt 01. okt Utlysing av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2018 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner
25. sep 25. sep Ny Frist: Fortsatt mulighethet til å søke midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.
20. sep 20. sep Tilretteleggingsmidler for ABLU og barnehagelærerutdanning, deltid Ansatte i barnehager
15. jul 15. jul Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - grunnskoleopplæring og videregående opplæring barn og ungdom i alderen 6-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
30. jun 30. jun Skjønnsmidler 2017 Kommuner i våre to fylker
Sjå hovudtekst Ordinært driftstilskudd til folkehøgskoler i Norge Folkehøgskoler i Norge
29. mai 29. mai Demensplan 2020 - Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Kommuner
30. apr 30. apr Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging (UT-midler) Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket
23. apr 23. apr Tilskuddsordningen Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbuddet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
20. apr 20. apr Tilskudd til etablering og videreutvikling av frisklivssentraler Bydeler/kommuner, men det oppfordres også til interkommunale samarbeid på tvers av bydeler/kommunegrenser
15. apr 15. apr Tilskudd til landslinjer Fylker med godkjente landslinjetilbud
06. apr 06. apr Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger Kommuner
17. mar 17. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Primærmålgruppen er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende. Sekundærmålgruppe er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten.
01. mar 01. mar Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kommuner
01. mar 01. mar Statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2017 Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
01. mar 01. mar Tilskudd innen seksuell helse Hovedmålgruppene er: Barn, ungdom og deres foreldre, og unge voksne opp til 25 år. Mer info om målgrupper under.
01. mar 01. mar Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret NAV-kontor.
15. feb 15. feb Utlysning av midler til økologiske prosjekter Organisasjoner, institusjoner, kommuner og samarbeidsorganer. Fellestiltak med store ringvirkninger vil bli prioritert
15. feb 15. feb Tilskudd til tiltak mot roviltskader Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn
15. feb 15. feb Utlysning av tilskudd til klima og miljøprogrammet Kommuner, landbruksforetak og forskningsmiljøer
12. feb 12. feb Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Kommunene i Akershus, Oslo kommune og bydelene
15. jan 15. jan Tilskudd til tiltak for naturforvaltning og friluftsliv Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.
Søknadsfrist Tittel
15. nov 15. nov Søknad om kompensasjon etter ulveskader i Oppland og Akershus 2017
08. nov 08. nov Tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt
20. okt 20. okt Regionalt miljøtilskudd
13. okt 13. okt Tilleggsbevilgning: Tilskudd for svømming i barnehager 2017
01. okt 01. okt Utlysing av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2018
25. sep 25. sep Ny Frist: Fortsatt mulighethet til å søke midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
20. sep 20. sep Tilretteleggingsmidler for ABLU og barnehagelærerutdanning, deltid
15. jul 15. jul Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - grunnskoleopplæring og videregående opplæring
30. jun 30. jun Skjønnsmidler 2017
Sjå hovudtekst Ordinært driftstilskudd til folkehøgskoler i Norge
29. mai 29. mai Demensplan 2020 - Fagutvikling og kompetansehevende tiltak
30. apr 30. apr Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging (UT-midler)
23. apr 23. apr Tilskuddsordningen Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene
20. apr 20. apr Tilskudd til etablering og videreutvikling av frisklivssentraler
15. apr 15. apr Tilskudd til landslinjer
06. apr 06. apr Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger
17. mar 17. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. mar 01. mar Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
01. mar 01. mar Statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2017
01. mar 01. mar Tilskudd innen seksuell helse
01. mar 01. mar Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
15. feb 15. feb Utlysning av midler til økologiske prosjekter
15. feb 15. feb Tilskudd til tiltak mot roviltskader
15. feb 15. feb Utlysning av tilskudd til klima og miljøprogrammet
12. feb 12. feb Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov
15. jan 15. jan Tilskudd til tiltak for naturforvaltning og friluftsliv