Tilskudd

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2017.11.15 15.11.17 Søknad om kompensasjon etter ulveskader i Oppland og Akershus 2017 Husdyreiere, beitelag
2017.11.08 08.11.17 Tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt Kommuner som forberedte bosetting av flere enslige mindreårige enn det antallet som ble bosatt i kommunen i 2016
2017.10.20 20.10.17 Regionalt miljøtilskudd Bønder
2017.10.13 13.10.17 Tilleggsbevilgning: Tilskudd for svømming i barnehager 2017 Målgruppen er barn i barnehage i alderen 4 - 6 år.
2017.10.01 01.10.17 Utlysing av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2018 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner
2017.09.25 25.09.17 Ny Frist: Fortsatt mulighethet til å søke midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.
2017.09.20 20.09.17 Tilretteleggingsmidler for ABLU og barnehagelærerutdanning, deltid Ansatte i barnehager
2017.07.15 15.07.17 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - grunnskoleopplæring og videregående opplæring barn og ungdom i alderen 6-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
2017.06.30 30.06.17 Skjønnsmidler 2017 Kommuner i våre to fylker
Sjå hovudtekst Ordinært driftstilskudd til folkehøgskoler i Norge Folkehøgskoler i Norge
2017.05.29 29.05.17 Demensplan 2020 - Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Kommuner
2017.04.30 30.04.17 Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging (UT-midler) Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket
2017.04.23 23.04.17 Tilskuddsordningen Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbuddet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
2017.04.20 20.04.17 Tilskudd til etablering og videreutvikling av frisklivssentraler Bydeler/kommuner, men det oppfordres også til interkommunale samarbeid på tvers av bydeler/kommunegrenser
2017.04.15 15.04.17 Tilskudd til landslinjer Fylker med godkjente landslinjetilbud
2017.04.06 06.04.17 Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger Kommuner
2017.03.17 17.03.17 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Primærmålgruppen er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende. Sekundærmålgruppe er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten.
2017.03.01 01.03.17 Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kommuner
2017.03.01 01.03.17 Statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2017 Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
2017.03.01 01.03.17 Tilskudd innen seksuell helse Hovedmålgruppene er: Barn, ungdom og deres foreldre, og unge voksne opp til 25 år. Mer info om målgrupper under.
2017.03.01 01.03.17 Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret NAV-kontor.
2017.02.15 15.02.17 Utlysning av midler til økologiske prosjekter Organisasjoner, institusjoner, kommuner og samarbeidsorganer. Fellestiltak med store ringvirkninger vil bli prioritert
2017.02.15 15.02.17 Tilskudd til tiltak mot roviltskader Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn
2017.02.15 15.02.17 Utlysning av tilskudd til klima og miljøprogrammet Kommuner, landbruksforetak og forskningsmiljøer
2017.02.12 12.02.17 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Kommunene i Akershus, Oslo kommune og bydelene
2017.01.15 15.01.17 Tilskudd til tiltak for naturforvaltning og friluftsliv Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.