Plan- og bygningsrett

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Fylkesmannen er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Fylkesmannen medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Men Fylkesmannen skal òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Fylkesmannen prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere på meir enn 3 månader.  

Vis meir


06.03.2018

Statistikk 2017 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

16 % av klagene fikk medhold av Fylkesmannen.


06.02.2017

Statistikk 2016 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

Over 18 % av klagene fikk medhold av Fylkesmannen.


02.05.2016

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Solveien 22 - gnr. 197 bnr. 70 - klage på tillatelse til felling av et bjørketre og avslag på felling av et furutre

Fylkesmannen har i vedtak av 24.04.2016 omgjort kommunens vedtak om å innvilge dispensasjon for felling av trær i Nordstrandskråninen i Oslo. Fylkesmannen fant at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke var oppfylt. Det ble i saken vist til at argumentet om at solforholdene ville bli forbedret på naboeiendommen ikke kunne fremholdes som en relevant fordel i dispensasjonsvurderingen.


02.05.2016

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Sørkedalsveien 89, 91 og 93 - oppføring av enebolig

Fylkesmannen opphevet tillatelse til bygging av bolig som forutsatte felling av et tre. Saken gjaldt forståelse av reguleringsbestemmelsen i småhusplanen om bevaring av trær. Fylkesmannen viste til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i klageavgjørelse over småhusplanen, hadde lagt til grunn at § 6.7 forbyr fjerning av trær med stammeomkrets over 90 cm.  

 

 


10.02.2016

Statistikk 2015 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

Ca. 17 prosent av klagene fikk medhold av Fylkesmannen.


24.06.2015

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - småhusplanen

Fylkesmannen tar klage på de reviderte bestemmelsene til småhusplanen til følge. Vedtaket oppheves grunnet saksbehandlingsfeil ved at grunneierne innenfor planområdet ikke var tilstrekkelig varslet om endringene. Fylkesmannen har i tillegg drøftet og vurdert det materielle innholdet i enkelte av bestemmelsene, samt spørsmålet om de er i strid med lov, forskrift eller klarhetskravet. 

 

Vedlagt ligger vedtaket i sin helhet.Aktuelt

Telefontiden for klagesaker etter plan- og bygningsloven er mandag, onsdag og torsdag fra 09.00-15.00.
Ring telefon:
22 00 35 91 eller
22 00 36 24