Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Fylkesmannen skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd.

Fylkesmannen er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. 

Vis meir


17.10.2018

Departementet skal på befaring til Sørkedalsveien og Huseby i Oslo 19. oktober

Forsvarsbygg har fremmet innsigelse til detaljregulering av Sørkedalsveien 150 og del av 148 Huseby.


13.01.2017

Departementet skal på befaring til Sørum kommune 16. januar

Fylkesmannens landbruksavdeling har innsigelse til kommuneplanen.


24.08.2016

Departementet skal på befaring til Fet kommune 25. august

Til kommuneplanen har Jernbaneverket fremmet innsigelse mot forslaget om å avsette et areal til fremtidig jernbanestasjon ved Warå mølle.


22.06.2016

Departementet skal på befaring til Ås kommune 23. juni

Til kommuneplanen har Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannens landbruksavdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelser.  


09.06.2016

Departementet skal på befaring til Skedsmo kommune 14. juni

Til kommuneplanen har Akershus fylkeskommune, Fylkesmannens landbruks­avdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelser.


11.05.2016

Departementet skal på befaring til Ski kommune 12. mai

Til kommunedelplan for Ski øst har Akershus fylkeskommune, Fylkesmannens landbruks­avdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelser.


11.03.2016

Departementet skal på befaring til Storøykilen sjøflyhavn i Bærum kommune mandag 14. mars

Til planen foreligger det innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.


09.11.2015

Departementet skal på befaring til Vestby kommune 10. november

Innsigelser til reguleringsplan for Norwegian Outlet.


23.10.2015

Departementet skal på befaring til Asker kommune 27. oktober

Til kommuneplanen foreligger det innsigelser fra Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling.


24.08.2015

Departementet skal på befaring til Nannestad mandag 31. august

Til kommuneplanen har Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelse til massemottak i Holter.


Fleire nyhende