Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Det er regjeringa og Stortinget som fastset dei nasjonale måla, men det er kommunane og fylkeskommunane som har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivået. Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal Fylkesmannen sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


09.07.2018

Boligsosial konferanse Oslo

Vi ønsker velkommen til boligsosial konferanse for ansatte i bydelene i Oslo.


29.05.2018

Grensen justeres mellom Ski og Ås

Kommunene er enige om at Tandbergløkka bør være en del av det som blir Nordre Follo kommune, og Fylkesmannen har vedtatt grenseendringen.


04.05.2018

Får medhold i bevaring av raviner

Verdifulle raviner i Sørum kommune skal ikke fylles igjen. Det har Fylkesmannen ment, og nå fått medhold i fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 


04.04.2018

Fylkesmannen er ny juryleder

Valgerd Svarstad Haugland er valgt til å være ny juryleder for Statens pris for boligsosialt arbeid.


19.03.2018

Departementet skal på befaring til Eidsvoll 21. mars

Fylkesmannens fagavdelinger har fremmet innsigelser til områderegulering - Vilberg. 


06.03.2018

Statistikk 2017 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

16 % av klagene fikk medhold av Fylkesmannen.


18.01.2018

Nyttig arbeidsseminar om klimasats

Kunnskap ble delt og gode søknader skrevet da vi sammen med fylkeskommunen hadde 45 deltakere fra ulike virksomheter og nesten samtlige Akershus-kommuner på workshop om klimasats-ordningen.


11.01.2018

Positiv til urban utvikling av Strandveien i Skedsmo

- Vi går inn for alternativet der kommunene legger opp til høy arealutnyttelse, felles møteplasser og områder for handel uten å gjøre inngrep i den vernede Nitelva, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.


10.01.2018

Kunnskapsgrunnlag om grensejustering fra Nes og Sørum kommuner

Nes og Sørum kommuner har utarbeidet kunnskapsgrunnlag om en eventuell grensejustering for området Auli/Rånåsfoss. Disse kunnskapsgrunnlagene var på høring 10. - 31. januar. Høringen er nå avsluttet.


27.11.2017

Klimasats-workshop: Gode søknader kan gi millionstøtte

I 2018 vil regjeringen gjennom Klimasats tildele kommunene inntil 150 millioner kroner til tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. Få hjelp til å søke ved å delta på workshop.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel