Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal Fylkesmannen sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


01.11.2018

Departementet skal på befaring til Holaker i Nannestad kommune 2. november

Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til detaljregulering av B13 Holaker.


19.10.2018

Ber også Nannestad se boligbygging i et større perspektiv

Nannestads forslag til kommuneplan gir vekst på steder som ikke er i tråd med de hensyn Fylkesmannen er satt til å ivareta.


17.10.2018

Departementet skal på befaring til Sørkedalsveien og Huseby i Oslo 19. oktober

Forsvarsbygg har fremmet innsigelse til detaljregulering av Sørkedalsveien 150 og del av 148 Huseby.


12.10.2018

Må se boligbygging i et større perspektiv

Aurskog-Hølands forslag til kommuneplan gir vekst på feil sted, og er ikke i tråd med de hensyn Fylkesmannen er satt til å ivareta.


23.08.2018

Ber Nesodden og Vestby justere kommuneplanene

Strandsone og verdifull jord må bevares, og planleggingen bør sikre at flere kan gå, sykle og ta kollektivtransport. Fylkesmannens vurdering er at kommuneplanene til Vestby og Nesodden kommuner må justeres. 


09.07.2018

Boligsosial konferanse Oslo

Boligsosial konferanse 2018 for ansatte i bydelene i Oslo 


29.05.2018

Grensen justeres mellom Ski og Ås

Kommunene er enige om at Tandbergløkka bør være en del av det som blir Nordre Follo kommune, og Fylkesmannen har vedtatt grenseendringen.


04.05.2018

Får medhold i bevaring av raviner

Verdifulle raviner i Sørum kommune skal ikke fylles igjen. Det har Fylkesmannen ment, og nå fått medhold i fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 


04.04.2018

Fylkesmannen er ny juryleder

Valgerd Svarstad Haugland er valgt til å være ny juryleder for Statens pris for boligsosialt arbeid.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel