Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn er rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å halde oppe eit aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltast, samtidig som jordbruket må tilpassast noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


25.09.2015

Søknad om erstatning for hund tatt av fredet rovvilt

Informasjon om regelverk, veiledning og krav til innhold i søknad om erstatning.