Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn er rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å halde oppe eit aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltast, samtidig som jordbruket må tilpassast noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


15.12.2017

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2017-2018

Klima- og miljødepartementet fattet den 1. desember to ulike vedtak om lisenfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2017-2018. Det åpnes for felling av to revirhevdende flokker, og felling av inntil 12 dyr utenfor området for etablerte revir.


25.09.2015

Søknad om erstatning for hund tatt av fredet rovvilt

Informasjon om regelverk, veiledning og krav til innhold i søknad om erstatning.