Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fremmede arter


Fremmede arter er globalt sett en av de største truslene mot biologisk mangfold. Regjeringen har som mål å unngå introduksjon og begrense spredning av fremmede skadelige organismer. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lansert en handlingsplan mot fremmede skadelige arter i regionen.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 07.11.2012

En egen strategi forplikter sektorene i Norge til å utvikle egne planer for tiltak for å motvirke og redusere virkningene av fremmede arter. En effektiv innsats for å redusere trusselen fra fremmede arter krever en målrettet og koordinert innsats. Fylkesmannens rolle er blant annet å veilede og følge opp kommunene i innsatsen de gjør når det gjelder forebygging, kartlegging og bekjempelse av fremmede arter. Vi samarbeider også nært med andre statlige myndigheter og frivillige organisasjoner.

Oslo og Akershus har et svært rikt plante- og dyreliv, og gode vilkår for at fremmede arter kan etablere seg. Oslo kommune har kartlagt og bekjempet fremmede karplanter i flere år, og enkelte kommuner i Akershus har kartlagt og gjort tiltak mot de mest invaderende eller skadelige plantene, slik som kjempebjørnekjeks.