Marka

Marka strekker seg over 19 kommuner i fem fylker og har et samlet areal på rundt 1500 kvadratkilometer. Rundt 1,2 millioner mennesker har marka som nærmeste større turområde og den er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.

Fylkesmannen har flere oppgaver knyttet til Marka:

  • Direktoratsfunksjon: Etter at markaloven ble vedtatt i 2009 har vi hatt en direktoratsfunksjon. Store deler av Marka ligger i Oslo og Akershus, noe som medfører at svært mange av sakene i Marka behandles av oss.
  • Arbeid med verneplan: Vi har ansvar for å utarbeide en verneplan for områder i Marka.
  • Vi er sekretariat for Markarådet.
  • Vi behandler klager på kommunale vedtak etter markaloven i hele Marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er et regionalt fagorgan for markaloven, og skal i samarbeid med øvrige fylkesmannsembeter søke å oppnå en helhetlig og lik forvaltningspraksis i hele Marka.
  • I samarbeid med Klima- og miljødepartementet har vi ansvar for å informere kommunene om prosesser og praksis knyttet til markaloven.

Kontakt miljøvernavdelingen

Resepsjonen: 22 00 36 56
Finn en ansatt